2018-10-04

Här finns handlingar till kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 4 oktober 2018

1. Tjänstgörande ledamöter

2. Protokollets justering

3. Fastställande av dagordning

4. Allmänhetens frågestund

5. Kultur- och fritidschefen informerar

6. Delårsbokslut per den 31 augusti 2018

7. Taxor och avgifter för anläggningar och lokaler

8. Regler och riktlinjer för föreningsbidrag

9. Ny fritidsgård i Bårsta

10. Handlingsplan för suicidprevention

11. Styrdokument för systematiskt demokratiarbete - remiss

12. Jämställdhetens hus

13. Reinvesteringar

14. Detaljplan för del av Östertälje 1:15 (Tallbacken)

15. Politikerhörnan

16. Val av kommunens representant till Stockholms länsmuseums styrelse

17. Meddelanden - Anmälningsärenden

18. Delegationsbeslut

19. Övriga frågor