Nytt område för verksamhet i Moraberg

Vid infarten till Södertälje, i Moraberg, planeras ett nytt verksamhetsområde. Det nya detaljplaneförslaget för Väghyveln 10 m.fl. håller på att tas fram för området.

På planområdet finns idag verksamhet för kommunens driftenhet, samt begränsad yrkeshandel. Markanvändningen av ytorna är inte effektiv och flera befintliga byggnader är i dåligt skick.

Det finns en ökande efterfrågan på verksamhetsmark, för bland annat kunskapsintensica verksamheter och företagstjänster. I planförslaget föreslås att marken ska användas för kontor och handel (ej livsmedel) och mindre, icke störande industri.

Ett gestaltningsprogram för området håller på och tas fram och förväntas vara färdigställt inför granskningsskedet. Eftersom området är en av entréerna till Södertälje kommer det ställas krav på hög arkitektonisk kvalitet på det som byggs.

I detaljplanen för Väghyveln 10 m.fl. ingår även fastigheterna för Väghyveln 1, 9, 11, 12 och 13.

De vita rutorna visar förslag på nybyggation. 

 

Södertälje växer

Södertälje växer och vi blir allt fler. Fram till år 2036 ska 20 000 nya bostäder byggas i kommunen. Genom att förtäta redan bebyggda områden, utveckla handeln och koppla samman gröna parkområden attraherar vi både nya invånare och besökare. 

Vad händer nu?

Förslaget var ute på samråd 22 april – 17 juni 2021. 

Läs mer 

Läs mer om detaljplanen och dess handlingar här.