Detaljplan för Väghyveln 10 m.fl.

Samråd pågår. Detaljplaneförslaget utreder möjlighet till att effektivisera markanvändningen för verksamheter som kontor, handel och mindre, ickestörande industriverksamhether.

Just nu är planförslaget på samråd. Synpunkter på förslaget lämnas via brev eller e-post och ska senast den 17 juni 2021 ha inkommit till samhällsbyggnadskontoret. Förslaget finns tillgängligt här på webben och i stadshuset, Nyköpingsvägen 26, under ordinarie öppettider.

Vad är en detaljplan?

En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument som reglerar hur mark- och vattenområden får användas. Detaljplaner reglerar bland annat byggandets omfattning, var bebyggelse och infrastruktur ska ligga och hur den bör vara utformad. En detaljplan ger ramarna för framtida bygglovsprövningar. Det är en process som grundar sig på lagstiftning genom främst plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalken (MB).

Vad är ett samråd?

Kommunen redovisar planförslaget och relevant underlag till berörda myndigheter, kända sakägare och boende som berörs. Syftet med samrådet är att samla in information och synpunkter som berör detaljplanen. Efter genomfört samråd kan förslaget justeras utifrån de synpunkter som har kommit in.

Visionsbild sedd från Stockholmsvägen, framtagen av ETTELVA Arkitekter

Visionsbild sedd från Stockholmsvägen, framtagen av ETTELVA Arkitekter.

Detaljplanens syfte

Planens syfte är att möjliggöra mer mark med bra skyltläge längs infarten till Södertälje, för kontor och handel (ej livsmedel) samt mindre, icke störande industri. Planen ska ge möjlighet att möta upp för en ökad efterfrågan på verksamhetsmark, för bland annat kunskapsintensiva verksamheter och företagstjänster. Planen medför större byggrätter för kontor och handel i lägen med god möjlighet att åka kollektivt eller gå och cykla. Det exponerade läget strax intill infarten till staden ställer höga krav på utformningen av området och byggnader. Planområdet ligger inom Morabergs verksamhetsområde. I dag bedrivs verksamhet bland annat för kommunens fordon som verkstad, tvätthall och bränslepåfyllning. En begränsad yrkeshandel finns. Stora delar av området används för förråd och som upplagsytor som hyrs av olika verksamhetsidkare. Markanvändningen är inte effektiv, flera av de befintliga byggnaderna är i dåligt skick. Upplag av olika slag upptar relativt stora ytor och platsen ger ett rörigt och ovårdat intryck. Längs Bergaholmsvägen bedrivs handel och restaurangverksamhet.

Tidplan

Samråd 22 april 2021 - 17 juni 2021

Granskning beräknas ske första kvartalet 2022

Antagande beräknas ske andra kvartalet 2022

Just nu är planförslaget på samråd. Synpunkter på förslaget lämnas via e-post till sbk.plan@sodertalje.se eller via brev och ska senast den 17 juni 2021 ha inkommit till samhällsbyggnadskontoret. Förslaget finns tillgängligt här på webben och i stadshuset, Nyköpingsvägen 26, under ordinarie öppettider.

Postadress:

Södertälje kommun

Samhällsbyggnadskontoret

Planenheten

151 89 Södertälje

Lämna synpunkter på förslag till detaljplan

Skriftliga synpunkter via e-post sänds till:
    sbk.plan@sodertalje.se

Skriftliga synpunkter via vanlig post sänds till:
    Södertälje kommun
    Samhällsbyggnadskontoret
    Planenheten
    151 89 Södertälje

Du är välkommen att kontakta ansvarig handläggare om du har frågor eller funderingar på planförslaget. Har du synpunkter som du vill ska beaktas måste de vara skriftliga och ha kommit in under samråds- eller granskningstiden. Är du sakägare och har lämnat skriftliga synpunkter senast under granskningstiden har du rätt att överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Tid för samråd, ett av de tidiga stegen i planprocessens tidslinje