Detaljplan för Väghyveln 10 m.fl.

Detaljplaneförslaget utreder möjlighet till att effektivisera markanvändningen för verksamheter som kontor, handel och mindre, ickestörande industriverksamhether.

Detaljplanens syfte

Planens syfte är att möjliggöra mer mark med bra skyltläge längs infarten till Södertälje, för kontor och handel (ej livsmedel) samt mindre, icke störande industri. Planen ska ge möjlighet att möta upp för en ökad efterfrågan på verksamhetsmark, för bland annat kunskapsintensiva verksamheter och företagstjänster. Planen medför större byggrätter för kontor och handel i lägen med god möjlighet att åka kollektivt eller gå och cykla. Det exponerade läget strax intill infarten till staden ställer höga krav på utformningen av området och byggnader. Planområdet ligger inom Morabergs verksamhetsområde. I dag bedrivs verksamhet bland annat för kommunens fordon som verkstad, tvätthall och bränslepåfyllning. En begränsad yrkeshandel finns. Stora delar av området används för förråd och som upplagsytor som hyrs av olika verksamhetsidkare. Markanvändningen är inte effektiv, flera av de befintliga byggnaderna är i dåligt skick. Upplag av olika slag upptar relativt stora ytor och platsen ger ett rörigt och ovårdat intryck. Längs Bergaholmsvägen bedrivs handel och restaurangverksamhet.

Tidplan

Samråd var 22 april 2021 - 17 juni 2021

Granskning beräknas ske fjärde kvartalet 2022

Antagande beräknas ske andra kvartalet 2023

Nästa tillfälle att lämna synpunkter på planförslaget är i granskningsskedet.

 

Lämna synpunkter på förslag till detaljplan

Skriftliga synpunkter via e-post sänds till:
sbk.plan@sodertalje.se

Skriftliga synpunkter via vanlig post sänds till:
    Södertälje kommun
    Samhällsbyggnadskontoret
    Planenheten
    151 89 Södertälje

Du är välkommen att kontakta ansvarig handläggare om du har frågor eller funderingar på planförslaget. Har du synpunkter som du vill ska beaktas måste de vara skriftliga och ha kommit in under samråds- eller granskningstiden. Är du sakägare och har lämnat skriftliga synpunkter senast under granskningstiden har du rätt att överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Vi reviderar förslaget, steget efter samråd i planprocessens tidslinje