Detaljplan för Väghyveln 10 m.fl.

Detaljplaneförslaget utreder möjlighet till att effektivisera markanvändningen för verksamheter som kontor, handel och mindre ickestörande industriverksamheter.

Detaljplanens syfte

Planens syfte är att möjliggöra mer mark med bra skyltläge längs infarten till Södertälje, för kontor och handel (ej livsmedel) samt mindre, icke störande industri. Planen ska ge möjlighet att möta upp för en ökad efterfrågan på verksamhetsmark, för bland annat kunskapsintensiva verksamheter och företagstjänster. Planen medför större byggrätter för kontor och handel i lägen med god möjlighet att åka kollektivt eller gå och cykla. Det exponerade läget strax intill infarten till staden ställer höga krav på utformningen av området och byggnader. Planområdet ligger inom Morabergs verksamhetsområde. I dag bedrivs verksamhet bland annat för kommunens fordon som verkstad, tvätthall och bränslepåfyllning. En begränsad yrkeshandel finns. Stora delar av området används för förråd och som upplagsytor som hyrs av olika verksamhetsidkare. Markanvändningen är inte effektiv, flera av de befintliga byggnaderna är i dåligt skick. Upplag av olika slag upptar relativt stora ytor och platsen ger ett rörigt och ovårdat intryck. Längs Bergaholmsvägen bedrivs handel och restaurangverksamhet.

Tidplan

Samråd genomfördes 22 april 2021 - 17 juni 2021

Uppdaterad tidplan gällande detajplanens fortsättning sker under kvartal 3 2024.

Detta pågår just nu

Mer information publiceras inom kort. 

Nästa tillfälle att lämna synpunkter på planförslaget är i granskningsskedet.

Vi reviderar förslaget, steget efter samråd i planprocessens tidslinje