Kontor och parkeringshus vid Nyköpingsvägen

Kontor och parkeringshus föreslås i den nya detaljplan för Kvarteret Vagnmakaren 5 m.fl intill järnvägen i Södertälje. Idag används platsen, "Mörten", bakom polishuset, till största del till markparkeringsplatser.

Området, mellan polishuset och järnvägen, ligger ungefär en kilometer söder om Södertälje centrum och används idag mest som parkeringsyta. Att utveckla området ligger i linje med kommunens ambitioner att skapa nya centrala kontorsytor med gångavstånd till Södertälje centrum och hela stadskärnan. Det skulle ge positivt tillskott till området som idag främst fungerar som parkering och uppställningsytor.

I detaljplanen föreslås bland annat: 

  • Inom Scanias fastigheter att möjliggöra nya kontorsbyggnader mot Nyköpingsvägen. 
  • Studera ett läge för en parkeringsanläggning på Södertälje kommuns fastighet. De dryga 350 markparkeringsplatserna som finns idag, föreslås ersättas med 600-800 p-platser i parkeringshus.
  • Se över trafiksituationen i området, bland annat genom att planera för en ny infart söder om området
  • Fortsatt medge verksamhetsmark för industri

Skiss på Scanias tilltänkta kontorsbyggnad, monterad i gatuvyn på Nyköpingsvägen som den ser ut idag. Illustration: Frisk arkitektur.

Vad händer nu?

Detaljplaneförslaget var på granskning under våren 2021. Planen väntar på antagande. 

Läs mer 

Läs mer om detaljplanen och dess handlingar här.