Detaljplan för del av Vagnmakaren 5 m.fl.

Planområdet, Kv. Vagnmakaren 5 m.fl., ligger strax utanför gränsen för stadskärnan, cirka en kilometer söder om centrala Södertälje.

Detaljplanens syfte

Syftet med projektet är att skapa möjligheten att få bygga kontor inom Scanias fastighet mot Nyköpingsvägen samt att studera ett läge för en parkeringsanläggning på Södertälje kommuns fastighet samt att se över trafiksituationen i området. I planarbete ska området studeras så att man länkar samman parkeringsytor, ytor framför nya tingsrätten och polishuset samt kontorshusen så att de bildar en helhet med genomtänkt gestaltning och markbehandling. 

Planläggning ligger i linje med kommunens ambitioner att tillskapa nya centrala kontorsytor med gångavstånd till Södertälje centrum och hela stadskärnan. Det skulle ge positivt tillskott till området som idag mestadel fungerar som parkering och uppställningsytor.

Preliminär tidplan

Samråd genomfördes mellan 27 juni och 9 augusti 2019.

Granskning pågick mellan 15 mars 2021 och 29 mars 2021.

Antagande beräknas ske kvartal 4, 2024.  

Nu är det inte längre möjligt att lämna synpunkter på planförslaget. Nu läser vi alla synpunkter och sammanställer dem i ett granskningsyttrande och reviderar förslaget. Nästa steg är att anta detaljplanen.

Vi reviderar förslaget, steget efter granskning i planprocessens tidslinje