Lunagallerian rivs - fyra nya stadskvarter föreslås

Lunagallerian (Luna 8) i Södertälje centrum ska rivas och en ny detaljplan ska tas fram. Förslaget (från planansökan) innebär bland annat att platsen bryts ner till fyra mindre stadskvarter och att gågator mellan byggnaderna skapas.

Det är Telge som äger fastigheten Luna 8, som idag består av Lunagallerian med parkeringshus på Storgatan i centrala Södertälje.

Hösten 2019 upptäcktes omfattande fuktskador i samtliga kontorsbyggnader i fastigheten Luna 8 och situationen aktualiserade flera alternativa åtgärder för Lunakvarteret.

Telge Fastigheters förslag, som man gått vidare med i sin planansökan, innebär i korthet att Luna 8 rivs och att nya byggnader för varierade verksamheter byggs, inklusive garage och bostäder i Luna 9.

- För att kunna bygga ett nytt kvarter med hög kvalitet behövs en ny detaljplan som rymmer arbetsplatser, bostäder, kultur, handel och nöjen. Det är viktigt att vi håller uppe farten i arbetet även om det är långa processer som kommer att ta tid, säger Telge fastigheters ordförande Lars Greger.

Under hösten 2020 fick Telge planbesked. Kommande detaljplanarbete ska föregås av någon form av konkurrensutsatt skissarbete, exempelvis arkitekttävling, parallella skisser eller liknande.

”Lunakvarteret ska utformas med hög arkitektonisk kvalitet och skapa möjligheter att stärka kopplingar mellan centrum och närliggande områden. En sammanhållen och rumsligt integrerad stadskärna ska eftersträvas i kommande detaljplan” står det i tjänsteskrivelsen.

Förslaget

I förslaget förordar man fyra stadskvarter, med varierande hushöjder mellan fyra och nio våningar och en blandning av bostäder, kontor, handel, service och kultur.

Ett nytt garage planeras under fastigheten, vilket kan bli så stort att det också inrymmer det garage som idag finns i Luna 9. Man vill också placera kultur- och nöjeskluster mot Storgatan och skapa både dag- och kvällaktiva fasader mot samtliga gator. Grönska ska tillföras på både gator och gröna gårdar.

Södertälje växer

Södertälje växer och vi blir allt fler. Fram till år 2036 ska 20 000 nya bostäder byggas i kommunen. Genom att förtäta redan bebyggda områden, utveckla handeln och koppla samman gröna parkområden attraherar vi både nya invånare och besökare.

Vad händer nu?

Nu kommer kommunen att arbeta med att ta fram en ny detaljplan för kvarteret. Det förslag som har lämnats in är i tidigt skede och ska studeras vidare i kommande detaljplanearbete. Processen om att ta fram en ny detaljplan innebär att förslaget kommer att bearbetas i flera omgångar. Här kan du läsa mer om planprocessen.

Lunagallerian kommer att vara öppen fram till slutet av 2023, rivning planeras till början av 2024.