Lunagallerian rivs - fyra nya stadskvarter föreslås

Lunagallerian (Luna 8) i Södertälje centrum ska genomgå en omfattande renovering och en ny detaljplan ska tas fram. Förslaget från planansökan innebär bland annat att platsen bryts ner till fyra mindre stadskvarter och att gågator mellan byggnaderna skapas.

Det är Telge som äger fastigheten Luna 8, som idag består av Lunagallerian med parkeringshus på Storgatan i centrala Södertälje.

Bakgrund

Hösten 2019 upptäcktes omfattande fuktskador i samtliga kontorsbyggnader i fastigheten Luna 8 och situationen aktualiserade flera alternativa åtgärder för Lunakvarteret.

Telge Fastigheters förslag, som man gått vidare med i sin planansökan, innebär i korthet att Luna 8 rivs och att nya byggnader för varierade verksamheter byggs, inklusive garage och bostäder i Luna 9.

- För att kunna bygga ett nytt kvarter med hög kvalitet behövs en ny detaljplan som rymmer arbetsplatser, bostäder, kultur, handel och nöjen. Det är viktigt att vi håller uppe farten i arbetet även om det är långa processer som kommer att ta tid, säger Telge fastigheters ordförande Lars Greger.

Under hösten 2020 fick Telge planbesked. I detaljplanarbetet som nu är igång, kommer man även utlysa en arkitekttävling under våren 2023.

”Lunakvarteret ska utformas med hög arkitektonisk kvalitet och skapa möjligheter att stärka kopplingar mellan centrum och närliggande områden. En sammanhållen och rumsligt integrerad stadskärna ska eftersträvas i kommande detaljplan” står det i tjänsteskrivelsen.

Förslaget

I förslaget förordar man fyra stadskvarter, med varierande hushöjder mellan fyra och nio våningar och en blandning av bostäder, kontor, handel, service och kultur.

Ett nytt garage planeras under fastigheten, vilket kan bli så stort att det också inrymmer det garage som idag finns i Luna 9. Man vill också placera kultur- och nöjeskluster mot Storgatan och skapa både dag- och kvällsaktiva fasader mot samtliga gator. Grönska ska tillföras på både gator och gröna gårdar.

Södertälje växer

Södertälje växer och vi blir allt fler. Fram till år 2036 ska 20 000 nya bostäder byggas i kommunen. Genom att förtäta redan bebyggda områden, utveckla handeln och koppla samman gröna parkområden attraherar vi både nya invånare och besökare.

Vad händer nu?

Nu arbetar kommunen med att ta fram en ny detaljplan för kvarteret. Det förslag som har lämnats in är i tidigt skede och ska studeras vidare i kommande detaljplanearbete. Processen om att ta fram en ny detaljplan innebär att förslaget kommer att bearbetas i flera omgångar. Här kan du läsa mer om planprocessen.

Under 2021 och 2022 har projektgruppen på Telge Fastigheter och Södertälje kommun genomfört flera utredningar, tex gällande mark, konstruktionen med mera som är en nödvändig del i detaljplanearbetet. Man har även tagit fram utredningar kopplade till arkitekttävlingen, där vi har utrett möjligheterna för kvarteret utifrån geotekniska förutsättningar, angöring, stadsbildanalys etc.

Den 6 mars 2023 fattade Kommunfullmäktige beslut om en ny inriktning för Lunakvarteret - istället för att riva allt väljer man att behålla stommarna, som visade sig vara oskadda.

Som en del av den nya planeringen för projektet skjuts rivningarna upp ett år. Hyresgäster i Lunagallerian kommer kunna vara kvar fram till januari 2025.

Arkitekttävlingen

Ett antal arkitektbyråer har valts ut för att vara med och tävla i arkitekttävlingen om att gestalta det nya Lunakvarteret. 

I december lämnade de in sina slutgiltiga förslag till den utvalda juryn och nu har fyra tävlingsförslag presenterats. Jurygruppen består av sju personer; representanter från Telge fastigheter, Samhällsbyggnadskontoret på Södertälje kommun samt Sveriges arkitekter. Alla tävlingsbidrag kommer att vara anonyma för juryn under hela processen. 

I mars 2024 har en vinnare valts ut och presenteras. Därefter arbetar man in det vinnande förslaget i detaljplanen.

Läs mer 

Läs mer om Lunagallerian på Telges hemsida

Ta del av tävlingsförslagen i arkitekttävlingen

Läs mer om visionen för Luna