Stockholm syd och Almnäs

Stockholm syd kallas det 1000 hektar stora område i Almnäs och Mörby som ska utvecklas till att bli Stockholmregionens största industri- och logistikområde.

Södertälje kommun förvärvade Almnäsområdet av Statens fastighetsverk i syfte att utveckla platsen till ett logistik- och industriområde. Almnäsområdet sträcker sig från Södertälje till Nykvarn och utgör en av Mellansveriges största industri- och logistikområden med sina 1000 hektar.

Södertälje kommun arbetar med att ta fram detaljplaner och bygga ut infrastruktur för området för att skapa goda förutsättningar för företagsetableringar. Stockholm syd med sitt strategiska läge nära Södertälje hamn, järnvägsspår och E4/E20 är en viktig pusselbit i omställningen till hållbara transporter. Detta kommer i sin tur generera fler arbetstillfällen i kommunen.

Området har pekats ut i RUFS (Regionala utvecklingsplaneringen för Stockholmsregionen) 2010 och RUFS 2050 som ett viktigt läge för ett utvecklat logistikcentrum i Stockholm läns södra delar.

På Södertäljes sida om kommungränsen heter området Almnäs och på Nykvarn kommuns sida, Mörby. Tanken är att dessa delar gemensamt bildar Stockholm Syd.

Området ligger strategiskt med E20 i direkt anslutning och inte långt ifrån E4 och Södertälje hamn, samt 50 minuter från Skavsta flygplats. Även Svealandsbanan går genom området. 

En gång- och cykelväg mellan Södertälje och Nykvarn genom området färdigställdes under november 2020. 

Bakgrund

Almnäs är ett före detta militärområde, ett ingenjörsregemente. Militären fanns här från 1960-talet tills de sista verksamheterna lämnade 2004. Här låg Försvarsmaktens internationella centrum samt försvarets FN-skola. Militärens gamla kanslibyggnad finns kvar, liksom kasernbyggnader, restaurangbyggnad, idrottshall etc.

2010 påbörjade kommunkoncernen arbetet med att förvandla Almnäs till ett stort logistikcenter.

Vad händer nu?

Hittills har fyra av sju detaljplaner vunnit laga kraft. I takt med att detaljplanerna vinner laga kraft bygger vi också ut området, det vill säga infrastruktur, bland annat gator samt vatten och avlopp. Utbyggnaden sker successivt i takt med att fler detaljplaner vinner laga kraft. 

Läs mer

Läs mer och följ arbetet på Stockholms syds hemsida.

Här kan du se film om företag som etablerat sig i Stockholm syd-området: 

Tidigare nyheter: 

2022-04-13: Talli köper företagsmark i Almnäs

2022-03-28: Ny logistiketablering i Almnäs

2022-03-09: Ikea väljer Södertälje för ny distributionscentral

2022-02-21: Nu öppnar Schenker sin nya terminal

2021-10-01: Midaq etablerar sig i Almnäs

2021-09-03: Budbee etablerar sig i Almnäs

2019-09-13: Schenker etablerar transport- och logistikverksamhet i Stockholm syd