Värdshus med hotell på Torekällberget

Nu har detaljplanen för fastigheten Mariekälla 1:26 på Torekällberget antagits. Den nya detaljplanen föreslår ett nytt värdshus och mindre besökshotell som genom sin gestaltning ska passa in väl i den historiska miljön.

På den plats där värdshuset på Torekällberget tidigare stod finns planen att bygga ett nytt besökshotell med cirka 90 hotellrum. De nya fastighetsägarna Qetar vill bygga ett nytt värdshus med möjlighet till övernattning. 

Illustration: Kjellander Sjöberg

En modern byggnad med historiska referenser

Det nya hotellet föreslås ligga precis intill Torekällbergets friluftsmuseum, ett populärt besöksmål som berättar om Södertäljes 1800-talshistoria. 

Området har en unik karaktär och den nya hotellbyggnaden ska ta hänsyn till platsens kulturvärden. Detaljering, materialitet och tekniska lösningar ska utformas med stor omsorg för att möta upp miljön inom friluftsmuseet. Färgsättning utgår från befintlig bebyggelse i området.

Hotellet föreslås vara i 2-3 våningar + souterräng där den övre våningen ryms under det valmade taket. Mot promenadparken är byggnaden lägre för att möta upp skalan på museiområdet.
Takutfomning och mindre förskjutningar i fasaden skapar variation i volym och skala.

Illustration: Kjellander Sjöberg

En ny mötesplats i Södertälje

Hotellet ska bidra till utvecklingen av besöksnäringen i kommunen och skapa en ny levande mötesplats. I entrévåningen planeras en restaurang som kan nyttjas både av hotellets och museets gäster samt av resten av Södertäljeborna.

Mot Promenadparken planeras en inglasad veranda med flexibla ytor för t.ex. servering och utställningar. Förslaget har tagit avstamp i platsens historia med ambition att återskapa en del av det folkliv som präglade Södertälje under Badortsepoken, då både besökare samlades runt mat och dryck vid Badparken.

Väderkvarnen kommer fortsätta vara ett viktigt landmärke i staden och därför anpassas byggnaden i höjd och färg. Utsiktsplatsen bredvid väderkvarnen kommer att bevaras och rustas upp. 

Vad händer nu?

Den 20 juni antogs detaljplanen i Kommunfullmäktige, men överklagades därefter. Mark- och miljödomstolen har i sin dom beslutat att upphäva detaljplanen, något som Södertälje kommun valt att överklaga. Läs mer om det här.

Därefter har fastighetsägaren Qetar skickat in en ansökan om gemensamhetsanläggning till Lantmäterimyndigheten för samnyttjande av parkeringen på fastigheten Mariekälla 1:25. Gemensamhetsanläggningen ska säkerställa både friluftsmuseets och det nya värdshusets behov av parkeringsplatser.

I april 2023 meddelade Mark- och miljööverdomstolen prövningstillstånd, vilket innebär att domstolen kommer att ta upp kommunens överklagan. När beslutet kan fattas är inte klart.

När planen vunnit laga kraft kan nästa steg i processen ta vid, genomförande och byggnation.

Alla planhandlingar och utredningar finns på denna sida. 

Läs mer 

Läs mer om vad som har förändrats från samrådsförslaget

Läs mer om att flera hotell kan byggas i Södertälje

Vanliga frågor och svar
Varför ska det byggas hotell just på Torekällberget?

Det gamla värdshuset brann ner 2016 och platsen har varit tom sedan dess. De nya fastighetsägarna vill bygga vidare på värdshusidén, men för att få ekonomisk bäring har de adderat ett mindre antal hotellrum, 100-125 st. Det ska vara ett så kallat besökshotell, alltså att de som besöker friluftsmuséet och restaurangen också kan sova över. Tanken är att det fortfarande ska vara ett öppet och publikt område, och att nedre plan med restaurang och café ska skapa en välkomnande atmosfär för alla som rör sig i området. Byggnaden ska genom sin utformning smälta in i resten av området. 

Behövs det verkligen fler hotell i Södertälje?

Ja. Under vardagarna (ej i coronatider dock) är det svårt att hitta lediga hotellnätter för de som kommer till Södertälje för att arbeta för de större industriföretagen. Istället slussas deras långväga gäster till Stockholm. Vi vill behålla besökarna i Södertälje så att de även handlar och äter i centrum, och besöker andra platser i kommunen.

Hotellet kommer att förstöra den vackra kulturmiljön på Torekällberget!

Byggnaden är gestaltad så att den ska passa in i miljön, genom träfasader, glasveranda mot parken, stengrund, brutna tak och lägre våningsantal mot muséet. Inspiration är hämtad från äldre Södertäljebyggnader och byggnaden ska tillföra platsen ett historiskt värde. Mycket arbete har lagts på detta moment, att byggnaden historiskt ska passa in i området.

Hur kan kommunen tillåta detta bygge?

Marken är privatägd och såldes efter branden av värdshuset 2016. De nya fastighetsägarna vill bygga ett hotell och kommunen tar nu fram en förändrad detaljplan efter att fastighetsägarna beviljats positivt planbesked för att testa möjligheten för hotell på platsen. Detaljplanen är inte färdig och det som finns i granskningsförslaget kommer att bearbetas inför antagande av planförslaget. Först när detaljplanen vunnit laga kraft är förslaget och skisserna de som godkänts.

Kommer det att bli mycket trafik på Torekällberget som stör museiverksamheten?

Parkering planeras nedanför Kvarnbacken och de flesta besökare kommer parkera där och sedan gå upp till hotellet. Utanför hotellet kommer det finnas ett entrétorg med en vändplan, så det är möjligt för motorfordon att köra upp till Torekällberget men det är främst till för att nå parkering för rörelsehindrade samt varutransport och sophantering för hotellet.

Hotellet är mycket större än resten av husen på Torekällberget!

Hotellet kommer ha en större skala än befintliga byggnader vilket är nödvändigt för verksamheten. Byggnaden är gestaltad för att den ska upplevas mindre genom att jobba med att dela upp den i olika volymer och med varierande takutformning och fasadutdrag. Mot Promenadparken är byggnaden lägre för att möta upp skalan på museiområdet.

Kommer eftermiddagssolen för oss som bor nedanför berget försvinna tidigare med ett höghus på berget? Kommer ljudnivån att öka?

En solstudie har gjorts för projektet som visar att det främst är närområdet och utsiktsplatsen som kommer skuggas (se sid 32-35 i planbeskrivningen). I den framtagna bullerutredning bedöms planförslaget bullerpåverkan för berörda bostäder vara så liten att inga speciella åtgärder måste vidtas.

Hur säkerställs att brandkåren har framkomlighet till hotellet?

Planförslaget är framtaget med hänsyn till att brandkåren ska kunna komma fram till hotellet och befintlig infrastruktur medger detta. För att säkerställa framkomligheten har kommunen kontakt med Södertörns brandförsvarsförbund, som även är remissinstans för detaljplanen (tar del av förslaget och kommer med synpunkter). Specifika tekniska detaljer  går inte att styra i detaljplan men kommer att studeras vid framtida projektering av hotellet.

Vilka krav ställs i detaljplanen gällande sophantering och transporter så det inte blir en baksida med massa containrar vid kvarnen?

Inga containrar eller andra sopkärl kommer att finnas på kommunens mark, all sophantering kommer hanteras på hotellets fastighet. Hotellets utformning ska passa in i den kulturhistoriska kontexten på Torekällberget, det gäller även hur man gestaltar och hanterar dessa frågor. Hur hotellets sophantering kommer se ut har ännu inte studerats i detalj. Vändplanen har dimensionerats för sopbilar så att detta kommer ske trafiksäkert.

Hur säkerställer man att sopor från hotellet inte innebär ökade problem med råttor?

Hur hotellets sophantering kommer se ut har ännu inte studerats i detalj. Vid framtida projektering av hotellet kommer tekniska frågor att studeras, t.ex. hur man håller borta råttor.

Kommer man ställa krav på att hotellet ska erbjuda hyrcyklar och även att parkeringen för dessa ska rymmas inom hotellets mark?

Under granskning har behovet av cykelparkering för gäster och personal studerats vidare. Inför granskning har inte frågan om hotellet ska erbjuda hyrcyklar diskuterats vidare, om hotellet ska erbjuda hyrcyklar är upp till verksamheten att besluta i senare.

Kommer kommunen att rusta upp de områden som pekas ut i trafikutredningen t.ex. trottoar upp till hotellet, trappor till badparken eller anpassning av busshållsplatsen?

Detta kommer inte göras som en del av denna detaljplan. Det som planeras är en upprustning av utsiktsplatsen samt vändplanen.

Var kommer nya hotellets turistbussar att parkera?

Gäster som anländer med buss föreslås i nuläget få angöra nedanför uppfarten till området i anslutning till parkeringen vid Källgatan. 

Kommer det nya hotellet påverka djuren på friluftsmuseet?

Djuren kommer kunna finnas kvar på Torekällberget i samma utsträckning och på samma plats som idag. För att förhindra problem gällande lukt och dylikt kommer t.ex. ventilationen för hotellet att ske bort från djurhagarna.

Kommer hotellets placering att påverka Torekällbergets möjligheter att ta entre, att fortsätta ha området stängt nattetid?

Museet kommer kunna fortsätta ta entré och stänga området under natten.

Jag vill att kommunen gör detaljplaner utifrån vad som passar på platsen istället för vad byggherrar tycker är mest ekonomiskt. Kan ni göra om detljplanen så mindre av tomtens yta får bebyggas och att antalet våningar/maxhöjd sänks?

En viktig förutsättning för kommunen är att hotellet ska passa in på platsen och anpassas efter de kulturhistoriska värdena. Detta behöver dock ske i balans med en fungerande verksamhet som är ekonomiskt hållbar. Planförslaget är inte färdigt utan kommer att anpassas efter de synpunkter som kommer in under granskning innan antagande, så detaljplanen kan komma att förändras.

Kommer det att byggas ny parkeringplats eftersom den befintliga ofta är full vid evenemang?

Parkering för hotellet ska läggas i närområdet och planeras samordnas med befintliga parkeringar. Några få tillgängliga parkeringar kommer byggas intill hotellet, annars planeras inga nya parkeringsplatser. Den trafikutredning som gjorts för projektet visar att det endast är några få dagar där parkeringen nedanför Kvarnbacken inte fyller både hotellets och museets behov. Frågan om parkering är dock inte helt färdigutredd i detta skede.

Hur kommer föreslagen byggnad gagna södertäljeborna? Varför anser man att människor bara kan samlas kring mat och dryck?

Södertäljeborna kommer få en ny mötesplats i och med den öppna entrévåningen med restaurang/cafe som ska skapa en välkomnande atmosfär för alla som rör sig i området. Den funktionen har länge funnits på platsen, men som försvann när det tidigare värdshuset brann ner 2016.

Hur ska människor som jobbar hemifrån stå ut med bullret som ett eventuellt bygge kommer orsaka?

I detta skede har man inte börjat studera hur själva bygget kommer gå till, det är inte heller något man styr i detaljplaner. Vid bygget kommer man försöka minimera störningar, men oberoende på vad som byggs så går buller tyvärr ej att helt undvika. Detta är dock under en begränsad period. Buller från själva hotellverksamheten har studerats inför granskning. Framtagen bullerutredning visar att planförslaget innebär en så liten bullerpåverkan för berörda bostäder att inga speciella åtgärder behöver vidtas.

Hur lämnar man synpunkter på förslaget?

Om du vill lämna in synpunkter så ska du skicka in dem till sbk.plan@sodertalje.se eller posta till: Södertälje kommun, samhällsbyggnadskontoret, planenheten, 151 89 Södertälje.

Är byggnadskommiten styrd av privata intressenter?

Fastigheten är privatägd och fastighetsägaren vill bygga hotell. Politikerna i stadsbyggnadsnämnden har gett positivt planbesked att testa möjligheterna på platsen, vilket nu samhällsbyggnadskontoret arbetar med i framtagandet av en ny detaljplan.