Detaljplan för Mariekälla 1:26 m.fl.

Planarbete för att möjliggöra hotell med tillhörande verksamheter på fastigheten Mariekälla 1:26 m.fl.

Planområdet ligger i centrala Södertälje kommun, inom stadsdelen Mariekälla, och angränsar mot Torekällbergets friluftsmuseum och allmän plats i form av park.

Detaljplanen är lokaliserad inom ett prioriterat utvecklingsområde och enligt översiktsplanen bör förändringar som berör områden med särskilt miljö- och stadsbildsvärde och byggnader med särskilt arkitektoniskt och kulturhistoriskt värde utföras med varsamhet och med hänsyn till bebyggelsens särdrag.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nybyggnation av ett besökshotell med tillhörande verksamheter, med hänsyn till kulturvärden i området. Tillkommande bebyggelse ska genom sin skala, utformning och kvalitet ansluta till omgivande bebyggelse och bygga vidare på områdets särpräglade karaktär. Projektet ska bidra till utvecklingen av besöksnäringen i kommunen och tillskapandet av en ny mötesplats för södertäljeborna.

Preliminär tidplan

Samråd skedde mellan 30 november 2020 - 15 januari 2021

Granskning pågår fram till den 6 februari 2022.

Antagande beräknas ske andra kvartalet 2022.

Läs mer

Här kan du läsa mer om förslaget på Södertäljes portal för samhällsbyggnad.

Vanliga frågor och svar
Varför ska det byggas hotell just på Torekällberget?

Det gamla värdshuset brann ner 2016 och platsen har varit tom sedan dess. De nya fastighetsägarna vill bygga vidare på värdshusidén, men för att få ekonomisk bäring har de adderat ett mindre antal hotellrum, 100-125 st. Det ska vara ett så kallat besökshotell, alltså att de som besöker friluftsmuséet och restaurangen också kan sova över. Tanken är att det fortfarande ska vara ett öppet och publikt område, och att nedre plan med restaurang och café ska skapa en välkomnande atmosfär för alla som rör sig i området. Byggnaden ska genom sin utformning smälta in i resten av området. 

Behövs det verkligen fler hotell i Södertälje?

Ja. Under vardagarna (ej i coronatider dock) är det svårt att hitta lediga hotellnätter för de som kommer till Södertälje för att arbeta för de större industriföretagen. Istället slussas deras långväga gäster till Stockholm. Vi vill behålla besökarna i Södertälje så att de även handlar och äter i centrum, och besöker andra platser i kommunen.

Hotellet kommer att förstöra den vackra kulturmiljön på Torekällberget!

Byggnaden är gestaltad så att den ska passa in i miljön, genom träfasader, glasveranda mot parken, stengrund, brutna tak och lägre våningsantal mot muséet. Inspiration är hämtad från äldre Södertäljebyggnader och byggnaden ska tillföra platsen ett historiskt värde. Mycket arbete har lagts på detta moment, att byggnaden historiskt ska passa in i området.

Hur kan kommunen tillåta detta bygge?

Marken är privatägd och såldes efter branden av värdshuset 2016. De nya fastighetsägarna vill bygga ett hotell och kommunen tar nu fram en förändrad detaljplan efter att fastighetsägarna beviljats positivt planbesked för att testa möjligheten för hotell på platsen. Detaljplanen är inte färdig och det som finns i samrådsförslaget kommer att bearbetas, därefter granskas och därefter bearbetas igen. Först när detaljplanen vunnit laga kraft är förslaget och skisserna de som godkänts.

Kommer det att bli mycket trafik på Torekällberget som stör museiverksamheten?

Parkering planeras nedanför Kvarnbacken och de flesta besökare kommer parkera där och sedan gå upp till hotellet. Utanför hotellet kommer det finnas ett entrétorg med en vändplan, så det är möjligt för motorfordon att köra upp till Torekällberget men det är främst till för att nå parkering för rörelsehindrade samt varutransport och sophantering för hotellet.

Hotellet är mycket större än resten av husen på Torekällberget!

Hotellet kommer ha en större skala än befintliga byggnader vilket är nödvändigt för verksamheten. Byggnaden är gestaltad för att den ska upplevas mindre genom att jobba med att dela upp den i olika volymer och med varierande tak- och fasadutformning. Mot kvarnen och promenadparken är byggnaden lägre.

Kommer eftermiddagssolen för oss som bor nedanför berget försvinna tidigare med ett höghus på berget? Kommer ljudnivån att öka?

En solstudie har gjorts för projektet som visar att det främst är närområdet och utsiktsplatsen som kommer skuggas (se sid 32-35 i planbeskrivningen). Ingen bullerutredning har gjorts ännu utan kommer utredas i nästa skede. En första bedömning har gjorts att bullerpåverkan kommer vara liten.

Hur säkerställs att brandkåren har framkomlighet till hotellet?

Planförslaget är framtaget med hänsyn till att brandkåren ska kunna komma fram till hotellet och befintlig infrastruktur medger detta. För att säkerställa framkomligheten har kommunen kontakt med Södertörns brandförsvarsförbund, som även är remissinstans för detaljplanen (tar del av förslaget och kommer med synpunkter). Specifika tekniska detaljer  går inte att styra i detaljplan men kommer att studeras vid framtida projektering av hotellet.

Vilka krav ställs i detaljplanen gällande sophantering och transporter så det inte blir en baksida med massa containrar vid kvarnen?

Inga containrar eller andra sopkärl kommer att finnas på kommunens mark, all sophantering kommer hanteras på hotellets fastighet. Hotellets utformning ska passa in i den kulturhistoriska kontexten på Torekällberget, det gäller även hur man gestaltar och hanterar dessa frågor. Hur hotellets sophantering kommer se ut har ännu inte studerats i detalj. Vändplanen har dimensionerats för sopbilar så att detta kommer ske trafiksäkert.

Hur säkerställer man att sopor från hotellet inte innebär ökade problem med råttor?

Hur hotellets sophantering kommer se ut har ännu inte studerats i detalj. Vid framtida projektering av hotellet kommer tekniska frågor att studeras, t.ex. hur man håller borta råttor.

Kommer man ställa krav på att hotellet ska erbjuda hyrcyklar och även att parkeringen för dessa ska rymmas inom hotellets mark?

Till samråd har cykelparkering inte studerats och därför har inte frågan gällande hyrcyklar diskuterats. Detta kommer göras innan granskning.

Kommer kommunen att rusta upp de områden som pekas ut i trafikutredningen t.ex. trottoar upp till hotellet, trappor till badparken eller anpassning av busshållsplatsen?

Detta kommer inte göras som en del av denna detaljplan. Det som planeras är en upprustning av utsiktsplatsen samt vändplanen.

Var kommer nya hotellets turistbussar att parkera?

Det återstår vissa frågor gällande parkering och det är inte klart vart turistbussar kommer parkera. Detta kommer studeras inför granskning.

Kommer det nya hotellet påverka djuren på friluftsmuseet?

Djuren kommer kunna finnas kvar på Torekällberget i samma utsträckning och på samma plats som idag. För att förhindra problem gällande lukt och dylikt kommer t.ex. ventilationen för hotellet att ske bort från djurhagarna.

Kommer hotellets placering att påverka Torekällbergets möjligheter att ta entre, att fortsätta ha området stängt nattetid?

Museet kommer kunna fortsätta ta entré och stänga området under natten.

Jag vill att kommunen gör detaljplaner utifrån vad som passar på platsen istället för vad byggherrar tycker är mest ekonomiskt. Kan ni göra om detljplanen så mindre av tomtens yta får bebyggas och att antalet våningar/maxhöjd sänks?

En viktig förutsättning för kommunen är att hotellet ska passa in på platsen och anpassas efter de kulturhistoriska värdena. Detta behöver dock ske i balans med en fungerande verksamhet som är ekonomiskt hållbar. Planförslaget är inte färdigt utan kommer att anpassas efter de synpunkter som kommer in under samråd och sedan igen efter granskning, så detaljplanen kan komma att förändras.

Kommer det att byggas ny parkeringplats eftersom den befintliga ofta är full vid evenemang?

Parkering för hotellet ska läggas i närområdet och planeras samordnas med befintliga parkeringar. Några få tillgängliga parkeringar kommer byggas intill hotellet, annars planeras inga nya parkeringsplatser. Den trafikutredning som gjorts för projektet visar att det endast är några få dagar där parkeringen nedanför Kvarnbacken inte fyller både hotellets och museets behov. Frågan om parkering är dock inte helt färdigutredd i detta skede.

Hur kommer föreslagen byggnad gagna södertäljeborna? Varför anser man att människor bara kan samlas kring mat och dryck?

Södertäljeborna kommer få en ny mötesplats i och med den öppna entrévåningen med restaurang/cafe som ska skapa en välkomnande atmosfär för alla som rör sig i området. Den funktionen har länge funnits på platsen, men som försvann när det tidigare värdshuset brann ner 2016.

Hur ska människor som jobbar hemifrån stå ut med bullret som ett eventuellt bygge kommer orsaka?

I detta skede har man inte börjat studera hur själva bygget kommer gå till, det är inte heller något man styr i detaljplaner. Vid bygget kommer man försöka minimera störningar, men oberoende på vad som byggs så går buller tyvärr ej att helt undvika. Detta är dock  under en begränsad period. Buller från själva hotellverksamheten kommer studeras inför granskning.

Hur lämnar man synpunkter på förslaget?

Om du vill lämna in synpunkter så ska du skicka in dem till sbk.plan@sodertalje.se eller posta till: Södertälje kommun, samhällsbyggnadskontoret, planenheten, 151 89 Södertälje.

Är byggnadskommiten styrd av privata intressenter?

Fastigheten är privatägd och fastighetsägaren vill bygga hotell. Politikerna i stadsbyggnadsnämnden har gett positivt planbesked att testa möjligheterna på platsen, vilket nu samhällsbyggnadskontoret arbetar med i framtagandet av en ny detaljplan.

Just nu är planförslaget på granskning. Synpunkter på förslaget lämnas via brev eller e-post och ska senast den 6 februari 2022 ha inkommit till samhällsbyggnadskontoret. Förslaget finns tillgängligt här på webben och i Stadshuset, Nyköpingsvägen 26, under ordinarie öppettider.

Lämna synpunkter på förslag till detaljplan

Skriftliga synpunkter via e-post sänds till:
    sbk.plan@sodertalje.se

Skriftliga synpunkter via vanlig post sänds till:
    Södertälje kommun
    Samhällsbyggnadskontoret
    Planenheten
    151 89 Södertälje

Du är välkommen att kontakta ansvarig handläggare om du har frågor eller funderingar på planförslaget. Har du synpunkter som du vill ska beaktas måste de vara skriftliga och ha kommit in under samråds- eller granskningstiden. Är du sakägare och har lämnat skriftliga synpunkter senast under granskningstiden har du rätt att överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Tid för granskning, ett av stegen i planprocessens tidslinje