Detaljplan för Mariekälla 1:26 m.fl.

Planarbete för att möjliggöra hotell med tillhörande verksamheter på fastigheten Mariekälla 1:26 m.fl. Detaljplanen har överklagats och handläggs nu hos Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt.

Planområdet ligger i centrala Södertälje kommun, inom stadsdelen Mariekälla, och angränsar mot Torekällbergets friluftsmuseum och allmän plats i form av park.

Detaljplanen är lokaliserad inom ett prioriterat utvecklingsområde och enligt översiktsplanen bör förändringar som berör områden med särskilt miljö- och stadsbildsvärde och byggnader med särskilt arkitektoniskt och kulturhistoriskt värde utföras med varsamhet och med hänsyn till bebyggelsens särdrag. 

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nybyggnation av ett besökshotell med tillhörande verksamheter, med hänsyn till kulturvärden i området. Tillkommande bebyggelse ska genom sin skala, utformning och kvalitet ansluta till omgivande bebyggelse och bygga vidare på områdets särpräglade karaktär. Projektet ska bidra till utvecklingen av besöksnäringen i kommunen och tillskapandet av en ny mötesplats för södertäljeborna.

Preliminär tidplan

Samråd skedde mellan 30 november 2020 - 15 januari 2021

Granskning skedde mellan 10 januari 2022 - 6 februari 2022.

Detaljplanen antogs i Kommunfullmäktige 20 juni 2022.

Läs mer

Här kan du läsa mer om förslaget på Södertäljes portal för samhällsbyggnad.

Under överklagandeperioden har överklaganden inkommit, dessa har behandlats av mark- och miljödomstolen som meddelade sin dom den 22 december 2022. 

Södertälje kommun har överklagat denna dom, ärendet handläggs vidare hos mark- och miljööverdomstolen.

 

Tid för överklagan, ett av de sista stegen i planprocessens tidslinje