Avfallsplan 2030

Vit text Avfallsplan 2030 på ceriserosa bakgrund

Avfallsplan 2030 tar sin utgångspunkt i att samhället behöver göra en positionsförflyttning, vilket framgår av underrubriken - från avfallshantering till resurshantering.

Södertälje kommun är och har under en längre tid varit duktiga på återvinning, men det räcker inte. Det förebyggande arbetet handlar om att aktivt arbeta för att avfall inte ska uppstå över huvud taget.

Södertälje kommun har stor rådighet i att förebygga avfall som uppkommer i den egen verksamheten. Genom att arbeta med olika styrmedel kan kommunen även påverka avfallsmängderna från hushåll och verksamheter.

I processen att ta fram den nya avfallsplanen har flera nya områden lyfts fram som viktiga att förstärka. Dels har en klimatanalys genomförts för att tydliggöra vikten av att avfallssektorn har en tydlig roll att fylla, dels för att kommunen ska nå sitt klimatmål till 2030.

Det har även genomförts en social konsekvensanalys för att lyfta de sociala aspekterna kopplade till resurs- och avfallshantering.

Avfallsplanens syfte är att bidra till:

hållbar resurshantering i samhället och

att avfallets påverkan på och risker för hälsa, miljö och klimat minimeras och

att främja social hållbarhet.

I den nya avfallsplanen finns tre övergripande målområden med mål som ska gälla fram till 2030. För varje område finns en beskrivning av prioriteringar och vägen framåt.

Målområden med mål är:

 • Hållbara städer och samhällen
  En hållbar resurshantering ska prioriteras på ett tidigt stadium i alla delar av samhällsplaneringen

 • Hållbar konsumtion och produktion
  Avfall och nedskräpning ska förebyggas och minska markant till 2030

 • Bekämpa klimatförändringar
  Klimatpåverkan från avfall ska minska markant till 2030.

  Aktiviteter för genomförande av avfallsplanen tas fram i handlingsplaner under planperioden. Första handlingsplanen gäller för 2021– 2023 och den innehåller 21 aktiviteter som finns i bilaga 1.

 

Avfallsplan 2030 är beslutad av kommunfullmäktige den 14 december 2020.