Klimatanpassning

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaning. Ett förändrat klimat kommer att få betydande konsekvenser för vår naturmiljö och leda till stora utmaningar för våra samhällsstrukturer.

Klimateffekter så som förändringar i nederbördsmönster, havsnivåförändringar, ändrade vegetationszoner eller extrema väderhändelser påverkar förutsättningarna för den biologiska mångfalden i Sverige.

För att möta utmaningen måste samhället anpassas till de klimatförändringar vi ser redan idag. Arbetet med klimatanpassning syftar till att skydda miljön och människors liv, hälsa och egendom genom att samhället anpassas till de konsekvenser som ett förändrat klimat medför för mark, vatten och bebyggelse. Med väl genomtänkt anpassningsarbete skapas motståndskraft, ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv, både i städer och på landsbygd.