Abortmotståndet ökar i EU

Europarådet (som inte ska förväxlas med det europeiska rådet) uttrycker en oroande trend bland några av EU:s medlemsstater, där abortmotståndet växer.

Den 5 december utfärdade Europarådet en varning kring utvecklingen gällande abort i några av EU:s medlemsstater. Fortfarande är en majoritet av EU-länderna överens om att abort ska vara lagaligt. Men, vissa länder uppvisar begränsningar som kränker kvinnors hälsa och välmående. 

Litauen, Slovakien, Spanien och Polen har rapporterats vilja införa, mer eller mindre, totala förbud mot abort. Polens lagförslag om totalt förbud mötte så pass mycket motstånd och protester av medborgarna att förslaget lades ned. Men Polen har idag ändå den striktaste abortlagstiftningen i EU, tillsammans med Irland, Nord-irland och Malta. 

I Slovakien, Lettlant, Litauen och Rumänien finns vissa kriterier uppsatta som gravida kvinnor måste uppfylla för att få genomföra legala aborter. 

Detta har vid upprepade tillfällen kritiserats av Världshälsoorganisationen (WHO) som inskränkningar av kvinnors rättigheter. Oftast har lagförslag om olaglig abort mött starka protester och motstånd från civilsamhället. Men det signalerar ändå att det finns ett tillbakagående av kvinnors rättigheter och jämställdhetsaspekten i Europa.

Ett annat område där Europarådet ser svårigheter är länder som förvissa har legala aborter men där medicinsk personal vägrar utföra dem med hänvisning till religions och samvetsfrihet. Italien, har tagits fram som ett sådant exempel där abort är laglig men ca 70% av vårdpersonalen vägrar utföra aborter. 

EU har stött kampen för lagliga aborter länge. I februari i år gav Europaparlamentet ut en rekomenadation till medlemsstaterna att öka finansiering till områden som berör sexuell- reproduktiv hälsa samt introducerandet av en internationell fond som syftar till att möjliggöra legala aborter. 

Både Europarådet och EU anser att utbildning och informationskampanjer skulle kunna vara en lösning för att öka förståelsen kring sexuell och reproduktiv hälsa och öka jämställdheten mellan könen.