Digital tidsmätning säkrar kvalitet för brukaren

Det har förekommit missvisande information om att kommunens ersättningsnivåer omöjliggör en hemtjänst med kvalitet. Det förekommer också uppgifter i media om att kommunens system för registrering av tid för insatser inte har fungerat, vilket gör att man inte fått betalt för utförda insatser. Det stämmer inte.

Södertälje kommun påbörjade arbetet med införande av digital tid- och insatsregistrering inom samtliga hemtjänstverksamheter i januari 2017. Syftet med att införa digital tid- och insatsregistrering är att säkerställa att alla brukare får den tid utförd som de är beviljade. Vi kvalitetssäkrar att våra brukare får det stöd och den hjälp som de har ett faktiskt behov av. Samt att brukaren får rätt underlag till sin hemtjänstfaktura, och att kommunens skattemedel går till det som de är ämnade för.

Första juni startade registreringen och i och med det höjdes ersättning från 324 kronor för utförd timme till 390 kronor per utförd timme.

Varje månadskifte sker en utbetalning till hemtjänstleverantörer utifrån
deras utförda registrerade tid hemma hos brukaren. Detta registreras och följs upp, det sker också en uppföljning för att säkerställa att system och teknik fungerar som det ska. Då detta är ett nytt arbetssätt med många olika nya moment för medarbetarna ville vi undersöka om det fanns något som vi behövde återkoppla i ett lärande syfte för att verksamheterna ska få ut så mycket som möjligt av systemet. För att göra detta gjordes ett urval av tre dagar 29-31 juli där vi gick igenom samtliga arbetspass.

Ersta diakoni driver hemtjänst i Södertälje sedan våren 2017. Inför övertagande av HSB omsorgsverksamheter var informationen tydlig kring införande av digital insats- och tidsregistrering kombinerat med en höjd ersättning från 1/6 2017. Ersta godtog dessa villkor och tecknade avtal med Södertälje kommun om att driva hemtjänst med god kvalitet.

Den digitala insats- och tidsregistreringen visar att Ersta har en
utförandegrad på 57 %, övriga privata leverantörer har ett snitt på 95 %. Detta är oroande då våra brukare inte får sina behov tillgodosedda. I snitt utför de endast hälften av tiden som våra brukare har rätt till. Kommunen för nu en dialog med Ersta om förutsättningarna att genomföra en god verksamhet fram till
dess att avtalet avslutas och att föra över brukarna till nya
hemtjänstutförare.

Målet med Södertälje kommuns hemtjänst är att brukare i så hög grand som möjligt ska behålla sina förmågor men få det stöd de behöver från oss för att kunna leva ett självständigt liv.