2017

En gemensam migrationspolitik?

2017-08-16

Det har under en tid diskuterats om EU behöver en gemensam politik på migrationsområdet. Eurobarometerns undersökning pekar på att ca 68% av EU-medborgarna skulle rösta ja till en sådan lösning.

Det finns dock stora variationer mellan medlemsstaterna i den här frågan. Undersökningen visade dock att Spanien är det land som är mest positiv till tanken om en gemensam migrationspolitik. ca 9 av 10 av de tillfrågade i Spanien är positiva och anser att det vore bra. Andra länder som också uppvisat starkt stöd till detta är Nederländerna, Tyskland och Sverige. I Sverige är ca 76% positiva till detta.

Tjeckien däremot är det land som uppvisar störst motstånd i frågan. Här gav endast 4 av 10 sitt stöd till förslaget. Andra länder som också var negativa var Ungern, Polen och Estland.

De senast satta målet om att medlemsstaterna skulle enas om migrationsfrågan var satt tills i juni i år, vilket inte ännu lyckats.

 

Frågan som ställdes till deltagarna var:

Är du för eller emot en gemensam europeisk migrationspolitik?

Svarsalternativ: För, emot eller vet ej.