2017

En ny reform av EU:s asylsystem

2017-03-09

Aktuellt just nu i Europaparlamentet är diskussionen om en eventuell reformering av EU:s asylsystem. Allt eftersom bristerna i det nuvarande asylsystemet har uppdagats de senaste åren har det också blivit allt tydligare att ett förbättringsarbete av systemet bör påbörjas

Det har varit en ojämn fördelning mellan medlemsstaterna gällande flyktingmottagandet och det nuvarande CEAS, Common European Asylum System, har inte kunnat tillämpats på ett tillfredställande sätt.

Cecilia Wikström är föredragande inom området och kommer idag att presentera ett nytt förslag till utskottet för medborgerliga fri och rättigheter samt rättsligainrikesfrågor, om ett reformerat regelverk.

Omdiskuterar i den här frågan har varit om Dublinförordningens vara eller icke-vara. Dublinförordningen reglerar kortfattat principen om första asylland. Att den första medlemstaten man kommer i kontakt med är den stat där asyl ska sökas. Detta i sig bidrar inte till en jämlik fördelning mellan medlemstaterna. Inte heller finns i dagsläget en mekanism som ser till ansvarsfördelningen mellan medlemsstaterna.

Särskilt läggs vikt vid behoven för de ensamkommande flyktingbarnen. Följande statistik har använts av Europaparlamentetför att exemplifiera utmaningarna som asylsystemet står inför:

”Enligt Europol försvann fler än 10 000 ensamkommande flyktingbarn i Europa under 2016. 35 procent av migranterna som anlände till Europa sedan 1 januari 2016 är minderåriga, uppger FN:s flyktingorgan UNHCR. Uppemot 85 000 ensamkommande minderåriga sökte asyl i olika EU-länder under 2015, vilket är tre gånger så många som under 2014. Drygt hälften av ungdomarna kommer från Afghanistan. 13 procent kom från Syrien.”