EU-kunskap i Sverige blir allt bättre

Från att tidigare test visat att svenskarna haft mycket låg kunskap om EU har nu trenden vänt.

Bara ett år efter att testet gjordes som bekräftade att svenskarna har mycket låg kunskap om EU, har nu Sverige klättrat till att ligga högst upp i listan. Testet gick ut på att besvara 3 kunskapsfrågor om EU. 

Frågorna skulle bevsvaras med sant eller falsk: 

1. Europaparlamentet väljer EU-kommissionens ordförande? 

2. Lagstiftningen på EU-nivå stiftas gemensamt av Europaparlamentet och rådet? 

3. Alla medlemsländer har lika många ledamöter i Europaparlamentet? 

Resultatet visade att Sverige svarade rätt i 73% av fallen. Längst ned på listan hamnade Spanien med 46% rätta svar. 

För den nyfikne, kring vad de rätta svaren var på testet kommer här nedan ett kortfattat "facit":

1. Sant!

Ledamöterna i Europaparlamentet har i uppgift att efter EU-valen tillsätta en ordförande till Kommissionen. Europeiska rådet föreslår en kandidat som sedan måste godkännas av Europaparlamentet för att till sist bli ordförande. Efter att ordförande har tillsatts föreslår varje medlemslands regering en eller flera personer som kandidater till att bli EU- kommissionärer. Därefter sker utfrågningar av kandidaterna för att bedömma lämpligheten. 

 

2. Sant! 

Den vanligaste processen kring antagandet av en ny lag kallas även för "ordinarie lagstiftningsförfarande" och innebär att EU-kommissionen lägger fram ett lagförslag till Europaparlamentet och ministerrådet. Är dessa 2 instanser överens om förslaget antas en ny EU-lag. Sen kan processen variera något beroende på vad sakfrågan är.

 

3. Falskt!

Hur många ledamöter som ska tillsättas från varje medlemsland avgörs av Europeiska rådet. För närvarande finns 751 ledamöter i parlamentet, varav 20 stycken är från Sverige. I princip tilldelas platser utifrån ländernas befolkningsmängd. Ju större befolkning ju fler ledamöter från det landet osv.