Färre rapporterade ärenden till IVO under första kvartalet 2017

När kommunen fattar beslut om att bevilja bistånd till barn, unga, äldre och personer med behov av någon form av insats ska beslutet verkställas inom skälig tid. Om insatsen inte inleds inom tre månader ska ärendet rapporteras till Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO. Statistik från årets första kvartal visar att det är färre rapporterade ärenden till IVO under första kvartalet 2017 jämfört med föregående kvartal 2016.

Socialnämnden, omsorgsnämnden och äldreomsorgsnämnden är de politiska nämnder som ansvarar för utredningar, bedömningar och beslut som rör barn, unga, äldre och personer med funktionsnedsättning. Social- och omsorgskontoret har ansvar för att verkställa de beslut som fattas av nämnderna.

Antalet ej verkställda beslut varierar över tid, social- och omsorgskontoret strävar alltid efter att beviljad insats ska verkställas skyndsamt. I de fall där beviljat bistånd inte kan verkställas omgående görs individuella bedömningar om vilket stöd som behövs i avvaktan på att beslutet kan verkställas. Det kan vara i form av ökat stöd i hemmet i väntan på en plats på ett boende.

För äldreomsorgsnämnden, som bland annat hanterar äldre med rätt till särskilt boende och hemtjänst, så har inga ej verkställda beslut inrapporterats till IVO för första kvartalet 2017.

Omsorgsnämnden fattar beslut enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och beslut för funktionshindrade enligt Socialtjänstlagen (SoL). För omsorgsnämnden finns 7 inrapporterade ej verkställda beslut. Besluten gäller daglig verksamhet, turbundna resor, ledsagarservice, installation av trygghetslarm, kortidsvistelse och kontaktperson. 6 av 7 inrapporterade ej verkställda beslut beror på att sökanden tackat nej till beslutad insats.

För socialnämnden, som har det övergripande ansvaret för barn, ungdomar och vuxna, är det 6 inrapporterade ej verkställda beslut. Besluten gäller arbetsrehabilitering, boendestöd, kontaktfamilj och kontaktperson. Vanligaste skälet till att beslutet inte genomförts är att det kan vara svårt att hitta matchande insats.