Förslag till mål och budget 2018-2020

Idag presenterade majoriteten förslag till mål och budget för 2018-2020. Förslaget innehåller fem rubriker; hållbara Södertälje, barn och ungas uppväxt i Södertälje, attraktiva Södertälje, aktiv framtid för äldre och ett tryggt och säkert Södertälje. Beslut om budgeten fattas i kommunfullmäktige den 27 november.

Förslag till mål och budget 2018-2020

Hållbara Södertälje

 • En satsning på hållbar kost riktas till skolan för att stärka det positiva arbete som har skett och sker med att utveckla skolmaten.
 • Fler gång- och cykelvägar samt utredning cykelgarage.
 • Arbetet med odlingsstrategin permanentas och utvecklas för hållbart odlande.
 • En livsmedelsförsörjningsstrategi ska tas fram, som säkerställer förutsättningar för lokal hållbar livsmedelproduktion och förberedelse för framtida förändrat klimat och ökad befolkning.
 • En pollineringsplan ska tas fram för att gynna pollinerare och därmed säkra den biologiska mångfalden.

Barns och ungas uppväxt i Södertälje

 • En riktad satsning görs till skolan. Satsningen omfattar 12 mkr och syftet är att kunna fortsätta utveckla arbetet med tvålärarmodell i Södertäljes skolor.
 • Vi investerar i våra fritidsgårdar med syfte att kunna förstärka en professionell struktur där vuxna fritidsledare har god kännedom om unga och deras villkor i våra bostadsområden.
 • Vi ger möjlighet att anställa fler fältare och stärker upp med ytterligare medel till socialtjänstens arbete kring de barn som de möter och vi fortsätter arbetet med sociala insatsgrupper.
 • Föreningslivet har stor betydelse för ungas möjligheter. Vi avsätter därför resurser för att kunna höja föreningsstödet. Flera viktiga idrottsinvesteringar genomförs. Bland annat GF-hallen, ny idrottshall i Mölnbo och färdigställande av Järna ishalls andra isyta.
 • Socialtjänsten ges resurser för att utveckla arbetet riktat mot barn och unga.

Attraktiva Södertälje

 • Utbyggnadsstrategi, 20 000 nya bostäder fram till 2036. Bygga ihop och förtäta kommunen.
 • Södertälje Science Park fortsätter att utvecklas.Södertälje city i samverkan.
 • Åtgärder tillsammans med fastighetsägarna för att utveckla centrum. Omfattar 111 miljoner kronor under budgetperioden.
 • Framtid Järna. Gestaltning och investeringar för att lyfta centrum. Förstudie lokaler i centrum (Futurum mfl.).
 • Kanalåret 2019. Vi vill fira och uppmärksamma detta märkesår.
 • Kompetensförsörjningsplan och kompetensförsörjningsfond. För att på ett strukturerat sätt hantera utmaningen med kompetensförsörjning ska en kompetensförsörjningsplan tar fram under 2018 och för att finansiera kompetensutvecklingsinsatserna inrättas en kompetensförsörjningsfond.

Aktiv framtid för äldre

 • Boende. Vi vet att det bland äldre finns en stor oro kring boendesituationen och vi kommer att bygga ut antalet platser i våra vård- och omsorgsboenden. Vi kommer även att utreda och utveckla nya former av mellanboenden. Det handlar om trygghet, gemenskap, tillgänglighet samt olika former av tjänster och service.
 • Styrgrupp för förbättrade arbetsvillkor. En styrgrupp för förbättrade arbetsvillkor inom äldreomsorgen inrättas, med centralt avsatta utvecklingsmedel. Uppdraget är att titta på frågor som rör arbetets organisering, schemaläggning och ledarskap. Bland annat ska man se över arbetstidsvillkor och antalet medarbetare per chef. Uppdraget är flerårigt (2018-2021) och lyckade försök ska inarbetas löpande i linjeverksamheten.
 • Forskning och teknik. Framtidens äldreomsorg handlar även om att se hur vi på bästa sätt tar tillvara på nya tekniklösningar och forskningsrön kring äldres sjukdomar, nutrition, hälsa, friskvård och djur i vården. En viktig del är hur vi kan säkerställa ett tydligt rehabiliterande arbetssätt med en god samverkan mellan kommun och andra vårdgivare.
 • Hållbar och god mat. Därför kommer ett särskilt uppdrag att ges kring att utreda hur hälsa och välmående bland Södertäljes äldre kan stärkas med hjälp av kosten. Både inom hemtjänsten och på vård- och omsorgsboenden. 16 miljoner investeras i att bygga om köket inom Mariekällgården.
 • Anhörigstödet. Antalet äldre ökar och behovet av stöd till anhöriga behöver utvecklas vidare för att äldre ska kunna åldras tillsammans.

Ett tryggt och säkert Södertälje

 • Det viktigaste trygghetsskapande arbetet som kommunen genomför är att prioritera barn och ungas lärande och uppväxtmiljöer.
 • För att ytterligare stärka det trygghetsskapande och förebyggande arbetet tillförs ytterligare resurser för att fånga upp barn och unga i riskzonen, stärkt samarbete med polisen.
 • Investeringsmedel för trygghetskameror och tryggare offentliga miljöer.
 • Resurser för kommunens centrala trygghetsskapande arbete (exempelvis fler trygghetsvakter).
 • Fortsatt arbete med att samverka med andra myndigheter och bilda opinion för att förhindra handel med svartkontrakt, motverka svartarbete och genomföra verksamma åtgärder mot välfärdsbrottslighet.