2017

Lågt grundvatten

2017-03-22

Precis som på många andra platser i landet har Södertälje kommun just nu mycket låga nivåer på grundvattnet. En lång torrperiod har bidragit till att grundvattnet sjunkit mer än normalt. Situationen är allvarlig och därför uppmanas både hushåll och företag spara på vattnet så att nivån höjs igen.

Södertälje och Nykvarns kommuner får sitt kommunala vatten genom konstgjord grundvattenbildning, både från nederbörd och från Mälaren. Vattnet i Mälaren pumpas upp och renas på naturlig väg genom en ås för att sedan kontrolleras, bearbetas och levereras till din kran. Men trots att pumparna går för fullt räcker inte vattnet till. Vi har haft en lång period med ovanligt lite nederbörd och hög förbrukning som påverkar vattenbeståndet.

Vad gör Telge Nät?

Telge Nät arbetar med att hitta orsaker och lösningar på varför vattenkonsumtionen ökar och vattennivån sjunker. Planeringsarbetet behöver anpassas till behoven för att säkra tillgången på vatten långsiktigt. Det innebär att ledningsnäten behöver ses över, sökas efter eventuella läckor, grundvattnets vägar och vattenmagasin utforskas. Samtidigt pågår ett arbete med att kommunicera med så väl hushåll som företag och industrier för att minimera vattenförbrukningen i alla led.

Läs mer om den låga grundvattennivån och hur du kan hjälpa till att spara vatten här.