Normpiloterna i förskolan synliggör normer och väcker tankar

Mellan 2006-2011 skärps lagarna om kränkningar och diskrimineringar i skolan. Det innebär att Sveriges skolor får helt andra krav att arbeta utifrån och förhålla sig till. Det var i samband med de nya kraven som Vivi Havia kom till Södertälje kommun. Hennes roll blev att utbilda personal inom förskolan i frågor om kränkningar, diskriminering och normkritik.

På utbildningarna deltog ledningen och representanter från alla förskolor. När utbildningarna var klara så började man fundera kring hur arbetet mot kränkningar och diskrimineringar skulle hållas vid liv. Normpiloterna kom då till för att stödja det konkreta arbetet på förskolornas avdelningar. 

- Vi märkte att det är lätt att bli hemmablind. Det är svårt att upptäcka normer och det gäller både materiella normer på den egna avdelningen men också normer i det man själv gör, ens eget beteende. Säger Vivi.

Normpiloterna startades som ett projekt år 2014 med syftet att synliggöra rådande normer på förskolor utifrån ett normkritiskt perspektiv. En normpilot är en förskolepedagog som deltagit i en kortare utbildning kring normkritik. Under två veckor per termin får varje avdelning besök av två normpiloter som observerar verksamheten. Normpiloterna observerar en förskola i taget baserat på fyra olika principer: material, miljö, bemötande och en valfri situation/aspekt som bestäms av personalen på förskolan.

- I dagsläget är vi ungefär fem utbildade normpiloter som är ute och observerar förskolor. Men vi ska utöka och utbilda fler, tanken är att vi ska vara ungefär 12 stycken. Då får vi också ett större nätverk där vi kan diskutera med varandra. Säger Vivi.    

Vartefter normpiloterna har observerat principerna så samlas de med personalen på avdelningen och delar med sig av vad de har sett. Detta är en möjlighet för personal och normpiloter att diskutera problematik som upptäcks bland material, miljö, bemötande eller strukturer på förskolan. När alla fyra principer har observerats och diskuterats lämnar normpiloterna en uppgift till avdelningen som ska genomföras under det kommande halvåret inför normpiloternas sista besök. Vivi påpekar att utvärderingarna visar på goda effekter.

- Vi ser att det här arbetssättet ökar medvetenheten hos pedagogerna. Personalen börjar diskutera frågorna på ett helt annat sätt och de börjar se att det är det lilla som gör det.