Öppna jämförelser av socialtjänsten presenterades igår

God tillgänglighet till socialtjänsten, bra uppföljning av insatser samt tar in brukares erfarenheter i utvecklingsarbetet, men brister i den interna samordningen. Det är några av resultaten i Socialstyrelsens öppna jämförelser som publicerades igår.

Igår presenterade Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) rapporten Öppna jämförelser, som jämför de olika verksamheterna inom socialtjänsten i landets kommuner. En snabb koll visar att Södertälje kommun har resultat i nivå med andra kommuner, med det finns samtidigt ett antal förbättringsområden där Södertälje ligger under riksgenomsnittet.

- Resultatet från öppna jämförelser är ett viktigt verktyg för oss i vårt arbete med att fortsätta utveckla och förbättra socialtjänsten i Södertälje kommun, säger Lenita Granlund, socialdirektör. Det är uppmuntrande att se att vi ligger över riksgenomsnittet inom flera områden men jag ser också att vi till exempel behöver fortsätta jobba för att ytterligare stärka den interna samordningen.

Öppna jämförelser för socialtjänsten bygger på uppgifter som hämtas från olika datakällor till vilka kommunerna själva rapporterar in uppgifter samt från olika kvalitetsregister. Uppgifterna som lyfts fram ska ge en bred lägesbild om kvalitet i förhållande till övriga kommuner i Sverige.

- De ger oss en signal om hur vi står oss jämfört med andra kommuner och möjlighet att se vad andra gör bra och lära av dem, säger Lenita. Nu ska våra olika verksamheter göra en djupare analys av resultatet och välja ut utvecklingsområden som ska prioriteras under året.

Nedan följer en kort beskrivning av ett urval områden där Social- och omsorgskontoret visar goda resultat:

God tillgänglighet till socialtjänsten

Väntetiden för nybesök ska enligt JO inte överstiga 14 dagar. I Södertälje är väntetiden för nybesök mellan 8 och 14 dagar.

Bra uppföljning av insatser som riktats till enskilda som brukat våld i nära relationer

Sedan ett och halvt år tillbaka finns en Mansmottagning i Södertälje som arbetar för att bryta destruktiva beteenden i syfte att på sikt minska våld i nära relationer.

Tar tillvara på klientens/brukarens erfarenheter och synpunkter i vårt utvecklingsarbete

Vi har en Brukarinflytandesamordnare, BISAM, och arbetar aktivt med att utgå från klienten/brukaren och involvera dem i beslut. Vi är en av få kommuner som tillämpar brukarrevisioner och använder resultatet som grund för vår verksamhetsutveckling.

Systematisk uppföljning inom barn- och ungdomsvård och LSS-området

Vi följer systematiskt upp våra insatser genom att beskriva, mäta och dokumentera behov, insatser och resultat och sammanställer dem på gruppnivå i syfte att utveckla våra verksamheter. Arbetet bedrivs ur ett könsperspektiv.

Brister i den interna samordningen i enskilda ärenden

Vi ser kontinuerligt över våra rutiner för att effektivisera vårt arbete och en viktig del i det arbetet är att utveckla och stärka vår tvärsektionella samverkan.