Organiserad brottslighet

De senaste gängrelaterade brotten som uppmärksammats i media har fått regeringen att agera. Stefan löven har tillsammans med regeringens säkerhetspolitiska råd, påbörjat en dialog kring vad för åtgärder och insatser som behövs för att stävja den organiserade brottsligheten.

Hädanefter vill regeringen framför allt prioritera sina insatser till områden som klassats som ”särskilt utsatta”. Löven använder Södertälje som ett gott exempel på hur man tacklat problematik med organiserad brottslighet tidigare. Flera krafttag behövs för att försvåra och motverka kriminell verksamhet av den här arten.

Vad bidrar då EU med i detta sammanhang?

2002 definierades på EU nivå, vad som kunde inräknas som organiserad brottslighet. Något som gav effekten att själva deltagandet i en sådan organisation är att klassa som en brottslig aktivitet.

Först och främst så definierar EU organiserad brottslighet som ett medel för att bedriva kriminell verksamhet. Grupperingar som agerar mer eller mindre strukturerat med syfte att nå ekonomisk eller materiell vinning genom brottsliga aktiviteter. Just den här formen av brottslighet anses vara ett allvarligt hot då den orsakar skada och har negativa effekter på samhälleliga funktioner.

EU bidrar även med stöd till brottsförebyggande verksamheter och kan även bistå med expertnätverk, bidrag till forskning och andra brottförebyggande insatser. Underrättelseinformation är såklart en viktig del i arbetet. Särskilda efterlysningsregister och informationssystem för visering finns också att tillgå.

Samarbete mellan medlemsländerna när det kommer till informationsutbyte är vitalt för att kunna bekämpa den organiserade brottsligheten. Andra viktiga instrument är Europol och Eurojust, som kan vara behjälpliga i brottsutredningar.