Östligt partnerskap - inte uppnått syftet

Det östliga partnerskapet är ett politiskt och ekonomiskt samarbete mellan EU och de sex forna sovjetrepublikerna. Men samarbetet har inte lett till den ökning av demokrati och säkerhet som man först förväntade sig.

Ingående i samarbetet är alltså: Armeninen, Azerbajdzan, Georigien, Moldavien, Ukraina och Vitryssland. 2009 skapades de östliga partnerskapet för att främja säkerhet, stabilitet och demokrati i regionen. Idag kan sägas att säkerhetsläget tyvärr blivit sämre och att demokrati, mänskliga rättigheter och korruption fortfarande dras med stor problem.

Idag ska företrädarna för EU och partnerländerna träffas i Bryssel för en utvärdering av samarbetet och samtidigt avgöra hur man vill att det framtida arbetet ska se ut.

Den politiske experten Rosa Balfour, pekar på att tanken med partnerskapet inte har uppfyllts. Det har inte bidragit till mer säkerhet och stabilitet. Den ryska annekteringen av Krim kan ses som en stor orsak till osäkerheten. Likaså ytterligare påtryckningar från ryskt håll bidrar till en viss oro hos länderna. Likaså har rapporter inkommit om skottlossning vid gränsen mellan Armenien och Azerbajdzan.

Svante Cornell, svensk freds och konfliktsforskare ser ändå partnerskapet som något positivt trots motgångarna.

Det går dock att se att länderna går mot olika riktningar. Georgien, Moldavien och Ukraina tar allt närmare sikte på EU, genom handelsavtal och visseringslättander kan nu deras medborgare resa fritt inom Schengenområdet.

Armenien, Azerbajdzan och Vitryssland däremot har valt att närma sig Ryssland snarare än EU. Vilket har yttrat sig i bla ingåendet i EEU, euroasiatiska ekonomiska unionen som leds av Ryssland.

Gemensamt för alla länderna är dock deras problem med bekämpning av korruption och utvecklandet av demokratin.

Trots EU:s finansiella bidrag har partnerskapet inte givit en önskad effekt. Experterna tror att detta beror på att EU:s politiska och finansiella insatser inte räcker då det kan finnas interna svagheter. Att EU är delat vad gäller relationen med de forna sovjetrepublikerna. Öst-staterna saknar också ett stark säkerhetstänk som också kan påverka att det går i den riktning vi idag ser.