Överenskommelse med Oktoberteatern

Nu har en överenskommelse träffats mellan Södertälje kommun och Oktoberteatern. Syftet är att formalisera den uppföljning som redan pågår för att kommunen genom kultur- och fritidsnämnden ska anse att teatern följer det gällande avtalet och de intentioner som parterna har diskuterat. Överenskommelsen gäller tre huvudområden.

  • En ökning av verksamhetens omfattning. Kommunen har begärt att styrelsen aktivt ser till så att teaterarbetet och produktionen bedrivs på ett mer effektivt sätt.
  • Teaterns ledning, administration och brister i arbetsmiljön. Kommunen begär att styrelsen ser över ledning och administration, samt att de tydliggör hur de avser att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete.
  • Teaterns samarbete med andra kulturinstitutioner och samnyttjande av lokaler. Teaterns vilja att samverka med andra kulturaktörer i Södertälje med öppenhet och tillgänglighet som grund är viktigt. Kommunen har tagit initiativ till att ett bättre samnyttjande av lokaler kan ske, t ex gällande repetitionslokalen i Gamla Flickskolan som kommer att kunna bokas av andra kulturverksamheter i Södertälje. Oktoberteatern ska också verka aktivt för genomförandet av externa gästspel på Castorsscenen.