Salt ger renare luft

Södertälje har höga partikelhalter på de trafikerade lederna som passerar stadskärnan. Nu vill vi komma till bukt med problemet genom att binda dammet på gatorna med salt.

På Turingegatan och Stockholmsvägen finns mätstationer som kontinuerligt mäter partikelhalterna intill vägen. Mätarna visar på höga halter av PM10, partiklar med en storlek mindre än 10 mikrometer i diameter. Dessa partiklar uppstår främst under våren då körbanorna torkar och damm virvlar upp i luften.

Nu har vi dragit igång arbetet med att binda dammet på de gator som har höga partikelhalter, Turingegatan, Oxbacksleden och Ängsgatan. Dambindningsmedlet som används heter CMA (Kalcium Magnesium Acetat) är ett salt som håller vägbanan fuktig och förhindrar damm från att virvla upp.

Den första timmen efter utläggning av saltet sänks friktionen på vägbanan vilket kan göra det lite halt, därför är det bra att köra lite försiktigare på stråken som behandlas. Saltet kommer att läggas ut under tidig morgon då det är få bilister ute och kör. Asfalten får en något mörkare färg än vanligt.

 

Varför är partikelhalterna höga?

Kombinationen av högt trafikerade vägar och att många kör med dubbdäck är faktorer som skapar höga partikelhalter. Dubbarna river upp asfalten vilket genererar partiklar som virvlar upp i luften, men även slitage av bromsar och avgaser kan skapa partiklar.

De luftburna partiklarna har en negativ påverkan på människors hälsa och kan bland annat orsaka andningsbesvär och nedsatt lungfunktion. Hög exponering av luftburna partiklar kan leda till att man dör i förtid. Det finns även kopplingar mellan höga partikelhalter och stroke samt hjärt-och kärlsjukdomar.

Med dammbindningen hoppas vi kunna sänka partikelhalterna, och det är en start i arbetet för en förbättrad luftkvalitet i stadskärnan. På längre sikt kan det vara intressant att diskutera ett eventuellt dubbdäcksförbud då detta är en åtgärd som på ett ännu mer effektivt sätt reducerar partikelhalterna. Exempelvis har det gett bra resultat på Hornsgatan i Stockholm där partikelhalterna idag är lägre än i Södertälje.