Samarbetspartner prisad

Kommunens samverkanspartner i Geneta Familjecentral, Capio Wasa BVC (barnavårdscentral) har tilldelats landstinget patientsäkerhetpris. Genom familjecentralen har Capios ansvariga tillsammans med Södertälje kommun byggt upp en verksamhet som möter familjer i sin lokalmiljö och därigenom kan sörja för deras behov.

Landstings patientsäkerhetspris delas ut vartannat år sedan 2009. Priset går till medarbetare inom hälso- och sjukvård eller tandvård som förbättrat patientsäkerheten till exempel genom nya metoder, verktyg eller arbetssätt.

Priset tilldelas Jenny Andersson, enhetschef för BVC och Capios projektledare för Geneta familjecentral och Ulla Andersson, verksamhetschef Capio Wasa Vårdcentral. De tilldelas priset för att ha vänt en nedläggningshotad verksamhet till en välfungerande verksamhet dit personal och barnfamiljer söker sig vilket ökat patientsäkerheten för en sårbar målgrupp.

Ett flerårigt arbete med den egna organisationen ledde fram till priset, men också lett fram till dagens samverkan med kommunen kring Geneta familjecentral. Capio driver barnmorskemottagningen och barnavårdscentralen på uppdrag av Stockholms läns landsting. 

En familjecentral bedriver verksamhet som är hälsofrämjande, förebyggande och stödjande och riktar sig till föräldrar och barn. Här samverkar barnmorskemottagning, barnavårdcentral, öppen förskola och kuratorer. Syftet är att ge tidigt stöd till barnfamiljer för att förebygga ohälsa. Familjecentralen är också en mötesplats där barn och vuxna kan träffas och utbyta erfarenheter. Familjecentralen kommer också sprida information riktat till nyanlända. Kommunen ansvarar för öppna förskolan och det förebyggande sociala arbetet.