Skillnaderna mellan de europeiska domstolarna

Ibland hör man om både EU-domstolen och Europadomstolen. Men, är det samma sak eller tillhör de till två olika system?

Jo, faktum är att domstolarna tillhör två olika system, även om de inspireras av varandra i vissa områden. 

Om vi börjar med EU-domstolen, som har sitt säte i Luxemburg. Den här domstolen tillhör den Europeiska unionen och har exklusiv tolkning på den lagstiftning som kommer från unionen. EU-domstolen är därefter också indelad i två avdelningar: Tribunalen och EU-domstolen. Tribunalen tar upp mål som berör enskilda personer och företag. Dock så kan i regel inte enskilda personers klagomål tas upp om det inte är så att medborgare direkt har berörts av ett beslut som kommit från någon av EU:s institutioner. 

När EU-lagstiftning tas är det en skyldighet för medlemsstaterna att implementera den på nationell nivå. Men, ibland kan det vara svårt för nationella domstolar att själva tolka bestämmelserna helt korrekt och därför så kan staterna ta hjälp av EU-domstolen, för ett så kallat förhandsavgörande. Det som EU-domstolen sen lämnar i sitt avgörande måste de nationella domstolarna sedan rätta sig efter. 

Tvister som kan tas upp till EU-domstolen är: 

mellan EU:s institutioner, mellan EU:s medlemsländer, mellan EU:s institutioner och företag eller enskilda personer. 

I dagsläget har Sverige stämts 54 gånger av EU-domstolen pga att Sverige inte ansetts följa EU-regler korrekt, ett så kallat fördragsbrott. 32 av de här 54 tillfällena med stämningar har lett till en dom. 

Europadomstolen i Strasbourg handhar istället mål om mänskliga rättigheter och då främst utifrån Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna. Hit kan enskilda personer eller grupper med personer klaga om deras rättigheter på något sätt ansetts ha kränkts. Klagomålet kan inte göras förän alla nationella instanser har uttömts. Alltså, måste man först ha prövat sitt ärende hos behörig myndighet och genom nationella domstolar tex Förvaltningsrätt, Kammarrätt och Högsta förvaltningsdomstol. Därefter kan man lämna sitt ärende vidare för sakprövning hos Europadomstolen. En stor skilland mellan domstolarna är att domslut från Europadomstolen inte kan tvinga nationer att ändra lagstiftning utan är mer vägledande. EU:s lagstiftning har ett företräde framför nationell lagstiftning vilket innebär att om nationell lag skulle vara oförenlig (inte stämma överens) med EU-rätten så måste nationerna ändra så att den stämmer överens med lagstiftningen från unionen. 

Kortfattat kan sägas att när något benämns med Europa framför, handlar det oftast om mänskliga rättigheter och koppling till Europarådet och Europakonventionen. Medan om det står EU framför är det kopplat till Europeiska unionen och dess institutioner.