Södertälje kommun anordnar en temadag om våld i hedersrelaterad kontext - blir startskottet för gemensamt arbete mot hedersrelaterat våld

- Arrangemanget är fullbokat!

Höja kunskapen kring våld i en hedersrelaterad kontext för att kunna hjälpa, stödja och skydda utsatta på bästa möjliga sätt, men också för att starta ett kommunövergripande arbete mot hedersrelaterat våld – det är syftet med temadagen som hålls i Södertälje stadshus imorgon torsdag.

Till dagen har arrangörerna bjudit in medarbetare från socialtjänsten samt representanter från förskola, polisen, åklagarmyndigheten, Södertälje sjukhus, primärvården, Juventas kvinnojour och politiken – alla med den gemensamma nämnaren att de i olika former och på olika sätt kommer i kontakt med människor som lever i en våldsutsatt kontext. Just den här dagen är hedersrelaterat våld i fokus, som har likheter med våld i nära relationer men också skillnader som vi behöver vara medvetna om.

- Det är inte ovanligt med hedersrelaterade brott, men det är få som anmäls i Sverige, berättar Kari Rooth, samordnare kvinnofrid/våld i nära relationer i Södertälje kommun och en av initiativtagarna till dagen. En anledning kan vara att vi bättre behöver förstå vad hedersrelaterat våld och förtyck bygger på. En annan kan vara att vi måste känna till varandras kompetenser så att stödkedjan mellan och inom vård, omsorg och skola fungerar. Ytterligare en är att det förebyggande arbetet behöver ske på många olika sätt och i många olika typer av verksamheter för att vi ska kunna ge stöd och hjälp till personer som utsätts för eller pressas till hedersrelaterat våld.

- Intresset är stort, men till den här dagen har vi bjudit in lokala aktörer med anknytning till olika samverkansplattformar där socialtjänsten ingår. För att utveckla arbetet är vidare samverkan mellan olika aktörer och även mellan kommuner av stort värd.

Föreläsare under förmiddagen är Devin Rexvid, forskare vid institutionen för socialt arbete vid Umeå universitet som har doktorerat inom området. I sin föreläsning avhandlas det hedersrelaterade förtrycket och våldets bevekelsegrunder och uttrycksformer som barn- och tvångsäktenskap, könsstympning, oskuldskrav, hedersmord och begränsningar i vardagen. Han kommer även diskutera kring hur hedersrelaterat våld kan motverkas.

Under eftermiddagen berättar våra lokala aktörer om deras arbete för att förebygga våldet och ge stöd och skydd när det ändå uppstår. Vi avslutar med en diskussion kring vårt fortsatta arbete.

Tid och plats: torsdag 30 november, 08:30 – 15:00 i sal Trombon i Södertälje stadshus, Campusgatan 26. Förmiddagsfika, lunch och eftermiddagskaffe ingår.

Kontakt: kari.rooth@sodertalje.se eller kontaktcenter 08-523 010 00.

Fotnot

Dagen har tagits fram i samverkan mellan kvinnofridssamordnaren i kommunen, representanter från Antivåldscenter och kvinnojouren i Södertälje kommun.