Språkutvecklande arbetssätt skapar rätt förutsättningar för barn i förskolan

Ett stort antal barn som är inskrivna i dagens förskola talar ett annat modersmål än svenska. Detta innebär att barn redan i förskolan har olika villkor för lärande. Södertälje kommuns utbildningsinsats ”Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt” inom förskolan ska öka chefers och pedagogers kompetens, både i teori och praktik.

Den ökade kunskapen ska bidra till likvärdighet i förskolor och mellan barn i förskolan. Genom att bygga en bred kompentensfront i kommunen kan pedagoger själva fortsätta driva processen och utbilda kollegor. Anniqa Sandell Ring samordnar förskolans insats inom Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Hon påpekar att utbildningsinsatsen inom språkutveckling är en demokrati- och likvärdighetsfråga.

- Barns förutsättningar i förskola och skola ser väldigt olika ut. Barn som ännu inte har utvecklat språket fullt ut konkurrerar helt enkelt inte på samma villkor som barn med ett mer utvecklat språk. Språk och tanke hänger ihop, för att kunna uttrycka åsikter och utmanande tankar behöver du ett utvecklat språk. Säger Anniqa Sandell Ring, utbildningsledare.

Utbildningen har innefattat ett åttiotal deltagare från förskoleverksamheten, deltagarna består av både pedagoger och förskolechefer. Lina Demir deltar som processtödjare, vilket innebär att hon ansvarar för den språk- och kunskapsutvecklande processen inom sin förskola i Brunnsäng/Grusåsen.


- Det är en fantastisk utbildning som har gett oss deltagare väldigt mycket kunskap. Som pedagoger delar vi samma erfarenheter med barnen vilket gör det enklare för oss att förstå dem oavsett hur utvecklat deras språk är. Det innebär att vi behöver verktyg för att reflektera över och analysera deras språk. Nu har vi fått verktyg som gör att vi kan kartlägga barnens språkliga nivå på ett djupare plan än tidigare. Säger Lina Demir, processtödjare.

Utbildningsinsatsen har pågått under ett halvår och den första delen av utbildningen avslutas i maj 2017. Efter utbildningen ska verksamheterna få fortsatt stöttning i att bedriva ett långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete som en del av det systematiska kvalitetsarbetet.

- Vi har planerat det språkutvecklande arbetet i verksamheten en dag i veckan. Nu har vi förutsättningar att planera in det i veckorstrukturen, det är lika viktigt som allt annat. Berättar Lina.


Anniqa påpekar att utbildningsinsatsen inte ska ses som ett projekt utan det handlar om en större process som ännu bara påbörjats.


- Det är ett jättearbete vi har framför oss, att jämna ut skillnader i barns livs- och lärandevillkor. Men vi måste tro på det. Kompetensutveckling är dock bara en del, förutom det måste det också finnas en stödjande organisation som ger pedagogerna goda förutsättningar att utföra sitt uppdrag. Södertälje är en kommun som är öppen för och vill arbeta med en röd tråd mellan olika nivåer. Dessutom är pedagogerna öppna och mottagliga för förändring och den kombinationen är en styrka, säger Anniqa.