Stina Franzén - Dietist

Vill du ha kaffe, frågar Stina och bjuder mig att ta plats vid bordet i hennes och hennes kollegors arbetsrum på Artursberg, och kanske ett litet kex? Vi fnissar hjärtligt, och förser oss. Stina Franzén är sedan januari anställd som dietist inom stöd- och utvecklingsteamet Södertälje kommun. En viktig satsning från kommunens sida, menar Stina.

- Tillräckligt med mat och näring är ju en förutsättning för att medicinsk behandling ska fungera och för att rehabilitering ska fungera, det är en nödvändig bit i omsorgen om våra äldre, berättar Stina, och har stor betydelse för våra äldres hälsa och livskvalitet.

- Jag arbetade tidigare som dietist på geriatriken på Karolinska Huddinge. Vad jag såg där var att överrapporteringen mellan vårdgivarna behövde bli bättre för att inte tappa en påbörjad nutritionsbehandling. Så jag och mina kollegor startade ett arbete med att utveckla och kvalitetssäkra överrapporteringen från landsting till kommun. I förarbetet kom jag i kontakt med medarbetare inom kommunen, och då insåg jag att det finns mycket att göra på den sidan också, berättar Stina. Så när den här tjänsten dök upp kändes det som att det var meningen att jag skulle söka mig hit. Jag blev otroligt glad när jag fick den, det känns som att jag har ett viktigt jobb att göra här, det är stort, säger Stina.

Stinas entusiasm är stor och fyller hela rummet. Det märks att det här är frågor som hon brinner för. Hon berättar att hon tidigt i sin karriär visste att det var inom äldreomsorgen hon ville arbeta.

- Min drivkraft är riktad mot äldre och att de ska kunna leva ett bra liv, säger Stina. Med min kunskap om mat, näring, hälsa och nutrition vill jag bidra till just det – ett bra liv för våra äldre. Undernäring påverkar hälsan så radikalt - immunförsvar, sårläkning, humör, sinnesstämning utöver att det hjälper oss att hålla oss friska eller återhämta oss när vi varit sjuka. Här går det verkligen att göra skillnad.

Just maten kan bli ett problem när man blir äldre och anledningarna är flera – demenssjukdom och att man glömmer att äta, depression, ensamhet, multisjukdom och läkemedel som påverkar matlusten negativt. En ytterligare faktor är att många äldre får sämre aptit på grund av att förmågan att känna smak och dofter dämpas med ökad ålder. Även muskelmassan minskar successivt med åren, vilket innebär att behovet av energi minskar. Men, man har fortfarande samma näringsbehov, förklarar Stina. Man ska alltså få i sig samma mängd näring fast genom mindre mängd mat. Däri ligger vår utmaning, säger Stina.

- Det handlar om att berika maten på olika vis, för de som har risk för undernäring. Vi pratar kosttillägg, att äta fler små måltider och att fokusera på mellanmålen, berättar Stina. Att till exempel laga välling på mjölk, ha i en skvätt näringsdryck istället för mjölk i kaffet eller lägga extra klick smör på potatisen kan ge kan ge många värdefulla extrakalorier. Det kan också handla om att erbjuda en smörgås eller en smoothie till fikat, utöver en kanelbulle och kaka – för det handlar inte om att ta bort något utan att se till att mellanmålen är mer näringstäta, säger Stina.

- Men, det är minst lika viktigt att göra mellanmålen tilltalande så man vill äta. Uppläggning, färger, fingermat – det signalerar att någon bryr sig och har gjort fint för en. Det är mycket man kan göra men tiden är begränsad och saknas det någon som driver på haltar det en aning.

Identifiera prioriterade områden

När Stina tillträdde tjänsten som dietist i kommunen började hon med att identifiera prioriterade områden inom måltider och nutrition på kommunens särskilda boenden för äldre. Det är lätt att vilja göra allt på en gång, men det blir sällan bra, säger Stina Dessutom behövdes ansvarsområden och arbetsuppgifter utkristalliseras, utifrån var just dietist-rollen gör mest nytta.

- Det som är viktigt i min roll är att jag inte jobbar ensam, jag kan inte sitta här i mitt arbetsrum och hitta på saker för mig själv. Jag kan komma med fakta och sakkunskap men hur det är ute i verksamheterna måste jag få veta från dem som är just där. Därför har vi startat en referensgrupp för måltider och nutrition, i den ingår jag, resultatenhetschefen på kostenheten, kökschefen på Bergvik, en demensvårdsutvecklare, enhetschefen för ett av vård- och omsorgsboendena, två sjuksköterskor och fyra undersköterskor, varav två kostombud. Tanken är att vi är ett samarbetsforum med fokus på att förbättra måltiderna inom äldreomsorgen, kvalitetssäkra dem och ta fram rutiner för att förebygga undernäring, förklarar Stina.

- Sen har vi arbetsgrupper som jobbar med särskilda frågor, som till exempel att införa två alternativa lunchrätter som vi ska testa på Heijkensköldska gården under en vecka.

En annan viktig uppgift är att utbilda medarbetarna i geriatrisk nutrition så att alla har en gemensam kunskapsbas att utgå ifrån.

- Genom att personalen ute på enheterna har baskunskaper i nutrition kan de snabbare upptäcka risk för undernäring hos brukarna och sätta in rätt typ av behandling, förklarar Stina. Jag finns som bollplank och stöd, till mig kan man ringa och konsultera. Det känns bra, både för mig och för den som behöver stöd, så att man slipper stå där ensam när det kniper.

- Jag kan ta mig an individuella ärenden, till exempel där det krävs individuell anpassning av kosten utifrån svåra sjukdomstillstånd eller när brukare kommer från sjukhus och har sondmatning. Men annars finns jag som en resurs för verksamheterna.

Inom äldreomsorgen arbetar cirka 1 400 medarbetare med varierande arbetsuppgifter. Det tillsammans med en viss personalomsättning är en utmaning när det handlar om att nå ut med utbildning till alla, säger Stina.

- En väg att gå är att använda sig av webbutbildning, och att vi får in den i introduktionen av nya medarbetare, säger Stina. Ungefär som att alla behöver genomföra en miljöutbildning, bör det vara obligatoriskt inom äldreomsorgen att genomföra en webbaserad utbildning inom basnutrition. På så vis skulle vi både kvalitetssäkra kompetensen hos alla våra medarbetare – genom att bearbeta materialet så sätter sig kunskapen ordentligt - men jag tror även att det skulle kunna bidra till att höja statusen för yrket och göra Södertälje kommun mer attraktiv som arbetsgivare, fortsätter Stina.

- Och när vi gör de här satsningarna kan vi också söka efter just den egenskapen när vi rekryterar. Får vi någon som har kvalifikationerna, den här specialkunskapen kring kost och måltider som driver det ute på enheterna, blir det enklare att hålla en jämn kvalitet.

I kommunen har man sedan tidigare kostombud ute på boendena. Deras uppgift är att arbeta med kost och nutritionsfrågor. Uppdragsbeskrivningarna har dock skilt sig åt mellan boendena vilket har gjort att förutsättningarna för att göra sitt arbete inte har varit lika för alla.

- Nu tar vi ett omtag kring just kostombuden, de gör ett fantastiskt arbete – och viktig – och vi ska satsa på att ge dem rätt förutsättningar genom utbildning och kompetensutveckling, berättar Stina.

- Vi kickstartade med en utbildningsdag för alla kostombud, där vi höll föreläsningar om undernäring, sväljsvårigheter och konsistensanpassad mat. Våra leverantörer av konsistensanpassade livsmedel, näringsprodukter och ugnar var på plats och bjöd på smakprover och gav tips. Det här arbetet fortsätter nu, där vi träffas regelbundet i mindre eller större grupper för utbildning och kvalitetsutveckling, fortsätter Stina.

Sedan Stina började har hon inlett ett samarbete med dietisterna på geriatriken på Södertälje sjukhus i syfte att utveckla en god överrapportering av nutritionsrelaterad information. Samverkan mellan vårdinstanser är viktigt för att brukaren ska få en bra vård utan glapp. Men, det är inte helt enkelt. En anledning är att kommun och landsting arbetar i olika verksamhetssystem som inte pratar med varandra.

- Det blir svårt att arbeta, dessutom skapar det onödig frustration och tidsläckage. Men det är bra att vi tillsammans tittar på de här frågorna och lyfter problematiken, då kanske vi faktiskt kan ta tag i det här, säger Stina. Det som är bra med att ingå i stöd- och utvecklingsteamet är att jag har en närhet till ledningsgruppen, det gör det lättare att arbeta och komma igång.

- Vi har även fått till ett jättebra samarbete med kostenheten, där har det tidigare inte funnits några självklara kommunikationskanaler men vi har etablerat en fin relation som kommer ha positiv effekt för verksamheten, säger Stina.

Nästan två timmar har gått, magen påminner om att det är dags för lunch. Vi tar en sista kaka och sköljer ned med den sista skvätten kallt kaffe. Det lyser om Stina. Jag har inte fått med allt, men det ger mig möjlighet att berätta mer om Stinas arbete en annan gång.

Jag tackar för mötet och vi tar i hand. När jag går därifrån är jag så glad, och tacksam för att jag får jobba i en organsation med så fantastiska människor som varje dag gör skillnad för dem som av olika anledningar behöver stöd i sin vardag.

Kort om Stina

Namn: Stina Franzén
Roll: Dietist
Utbildning: Dietistutbildningen i Uppsala.

Drivs av: Att bidra till att äldre ska kunna leva ett bra liv.
Intressen: Träna, yoga och att läsa riktigt bra böcker.
Hämtar energi från: Goda och utvecklande möten i vardagen.

Artikeln är skriven av Camilla Landin, informatör på Social- och omsorgskontoret.