2017

Vitbok om EU:s framtid

2017-03-15

Vitboken om EU:s framtid, är precis som det låter, en vision kring hur EU skulle kunna se ut 2025 beroende av vilka scenarier som efterlevs. Då EU inom en snar framtid kommer bestå av 27 medlemsländer, efter Storbritanniens utträde, finns en önskan om att gå framåt, tillsammans som en union.

”Inspirerade av den drömmen om en fredlig gemensam framtid gav sig EU:s grundare för 60 år sedan ut på en unik och ambitiös resa mot ett integrerat Europa. De enades om att lösa sina konflikter runt förhandlingsbordet och inte på slagfältet. De bytte vapenkraft mot laga kraft. De banade väg för andra länder att följa med, för att göra Europa starkare och mer enat.”

Den 1 mars presenterades EU:s vitbok om den Europeiska unionens framtid - tankar för scenarier för EU-27 fram till 2025. Vitboken nämner 5 olika scenarion som skulle kunna forma det framtida EU arbetet. De är på inget sätt fullständiga men ger ändå en vägledning kring hur det framtida EU27 skulle kunna se ut.

Scenario 1: Fortsätta som förut

Scenariot innebär att EU arbetar som de gjort med reformagendan. Genom användandet av kommissionens ”Ny start för EU” och Bratislavaförklaringen ska arbetet fortgå. Det i isg innebär att alla 27 medlemsländer kommer ha en gemensam agenda.

Hur skulle det då kunna se ut 2025:

  • EU-27 kommer fokusera på tillväxt och investeringar som i sig genererar till en stärkt inre marknad.
  • Arbetet mot terrorism förstärks. Särskilt då förhoppningen är att nationella myndigheter blir villigare att delge underrättelseinformation. Det i sig kan också bidra till ett ökat försvarssamarbete genom forskning, industri och gemensam upphandling.

Scenario 2: Enbart den inre marknaden

Då det rådet oenighet inom vissa politiska områden kommer fokus gradvisatt bytas till den inre marknaden.

Vilket skulle kunna innebära att 2025:

  • Den inre marknaden är samarbetets starkaste länk och i den fria rörligheten är samarbetet kring varor och kapital lättare att komma överens om än i de övriga friheterna.
  • Flera kontroller utförs vid de nationella gränserna på grund av större ovilja att samarbete inom områden som migration och säkerhet.

Scenario 3: De som vill ha mer gör mer

Länder som vill arbeta mer med specifika sakområden kan göra detta tillsammans. Det kan handla om områden som försvar, inre säkerhet, beskattning eller sociala frågor. 

Det skulle 2025 kunna innebära:

  • Flera länder går samman för att skapa ett starkare samarbete inom säkerhet och rättvisa. Detta sker genom utbyte av information i syfte att arbeta mot terrorism, organiserad brottslighet m.m. En gemensam åklagarmyndighet utreder ärendena.

Scenario 4: Göra mindre men göra det effektivare

Syftet är att effektivisera på sådant sätt att "arbeta mer men arbeta snabbare" inom ett fåtal prioriterade områden. Men att inte lägga ned resurser inom områden som inte ger något mervärde.

2025 skulle detta innebära:

  • Att försvaret av de yttre gränserna helt och hållet tas över av den europeiska gräns- och kustbevakningen. Asylansökningar tas emot av en gemensam asylbyrå.
  • EU-27 intensifierar arbetet på områden som innovation, handel, säkerhet, migration, gränsbevakning och försvar. Samt satsar resurser på digitaliseringen och utfasningen av fossila bränslen.

Scenario 5: Göra mycket mer tillsammans

Det här skulle innebära ett starkare samarbete och att beslut nu fattas och verkställs snabbare på EU nivå.

2025:

  • En gemensam röst när det kommer till internationella handelsfrågor. Försvar och säkerhet blir prioriteringsområden. En europeisk försvarsunion skapas som komplement till Nato.

Avslutningsvis sammanfattas de olika scenariona i vad huvudsyftet med vitboken är.

”Vi vill ha ett samhälle där fred, frihet, tolerans och solidaritet är det som sätts högst. Vi vill leva i en demokrati med en mångfald av åsikter och en kritisk oberoende och fri press. Vi vill kunna säga vad vi tycker, och kunna lita på att ingen människa eller institution står över lagen. Vi vill ha ett EU där alla, medborgare och medlemsländer, behandlas lika. Vi vill se till att våra barn får det bättre än vi.”