Bättre lokalanvändning i Bårsta, Geneta, Lina och Ronna

Södertälje kommun arbetar målmedvetet för sammanhållna skolor där eleverna kan gå hela sin grundskoletid. I Bårsta-, Geneta-, Lina- och Ronna finns ett överskott av skollokaler och befolkningsutvecklingen visar att skoleleverna kommer att bli färre. Nu finns därför ett förslag om att både Wasaskolan och Helenelundskolan utvecklas till F-9-skolor. Samtidigt görs Bårstaskolan om till förskola.

Frågan om att skapa fler F-9-skolor har utretts under det senaste året. Södertälje kommun arbetar målmedvetet för sammanhållna skolor där eleverna kan gå hela sin grundskoletid. I Bårsta-, Geneta-, Lina- och Ronna finns ett överskott av skollokaler och befolkningsutvecklingen visar att skoleleverna kommer att bli färre. Nu finns därför ett förslag om att både Wasaskolan och Helenelundskolan utvecklas till F-9-skolor. Samtidigt görs Bårstaskolan om till förskola.

- Alla elever ges nu möjlighet att gå hela grundskoleperioden i samma skola så att de inte tvingas till onödiga uppbrott, säger Annabella Kraft, utbildningsdirektör i Södertälje. Pedagogiskt blir möjligheterna att forma en "röd tråd" i utbildningen större när alla årskurserna finns samlade inom samma enhet. Tryggheten för eleverna ökar samtidigt som kostnaderna för lokaler och administration minskar.

Södertälje kommun har idag offentliggjort sitt förslag om bättre lokalanvändning i Bårsta, Geneta, Lina och Ronna. Det innebär bland annat:

  • Grundskolan i området ska i framtiden organiseras i tre sammanhållna F-9-skolor. Wasaskolan (idag 4-9) och Helenelundskolan (idag F-6) utvecklas alltså båda till att bli F-9-skolor. Ronnaskolan behålls som F-9-skola.
  • Särskolan flyttar till Wasaskolan och blir sammanhållen för hela grundsärskoleperioden (årskurserna 1-10). Det innebär dels att eleverna ges möjlighet att gå hela sin tid i grundsärskolan, dels att det öppnas ytterligare en grundsärskola med de högre årskurserna i kommunen.
  • Bårstaskolan ändras från att vara grundskola med särskola till att fungera som förskola. Eleverna från Bårstaskolan får gå i Wasaskolan eller Ronnaskolan. Inga elever ska behöva korsa de hårt trafikerade Strängnäsvägen på väg till skolan. Det här innebär att de yngsta eleverna får nära till skolan.
  • På sikt väntas antalet förskolebarn öka. Med förslaget ges alltså förskolan tillgång till nyrenoverade lokaler i Bårstaskolan med anpassningar för modern verksamhet. Den förskoleverksamhet som idag finns i Grindstugans förskola flyttas till Bårstaskolans lokaler.

Samtliga förändringar föreslås träda i kraft med start ht 2010.

Mer information: Annabella Kraft, utbildningsdirektör, 08-532 019 99