Brister i upprättande av samt innehåll i genomförandeplaner inom hemtjänsten - äldresomsorgsnämnden anmäler sig själva

Äldreomsorgsnämnden i Södertälje kommun Lex Sarah-anmäler en enhet inom kommunens hemtjänst efter att brister i upprättande av genomförandeplaner samt brister i innehållet i de genomförandeplaner som upprättats har hittats vid en granskning.

Bristerna upptäcktes efter kommunens egen granskning av verksamheten. Enligt anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, upptäcktes det att det saknas genomförandeplaner, att de genomförandeplaner som finns brister i sin dokumentation samt att det brister i utredningen kring insatsen.

- Vi har sett brister och därav påbörjat en kartläggning inom området för att få en förståelse för hur det ser ut, säger Liselotte Ulvebring-Westin, resultatområdeschef hemtjänsten Södertälje kommun. Utifrån resultatet har vi tagit fram en handlingsplan som innehåller flera åtgårder som vi har börjat arbeta efter, bland annat att implementera ett digitalt stöd för genomförandeplaner.