De fick ta emot årets utmärkelser

11 lyckliga och stolta team fick under tisdagen ta emot utmärkelser inom kategorierna Årets utveckling, Årets förbättringsarbete, Årets ekonomiska resultatutveckling och Årets arbetsmiljö.

För andra året i rad delade socialnämnden, omsorgsnämnden och äldreomsorgsnämnden ut utmärkelser till medarbetare som på ett modigt, nytänkande, inspirerande sätt tagit fram nya och effektiva lösningar som bidragit till förbättringar för våra brukare utifrån idén om medborgaren först:

Socialnämnden

Årets utveckling

"Teamet har utvecklat flexibla, individanpassade insatser och utfört dessa med stort engagemang och hög kompetens. Inom enheten finns ett helhetsperspektiv där medarbetarna jobbar strukturerat för att stödja målgruppen att nå sina individuella mål."

Socialpsykiatrin unga vuxna

Årets kvalitetsförbättring

"Med kunskap, vilja, engagemang och samverkan över organisationsgränser har ett nytt arbetssätt vuxit fram som bygger på att erbjuda ett brett stöd med låga trösklar där man låter familjerna ta del av det stöd de själva har behov eller intresse av. Familjerna som kommer till enheten får del av ett stöd som inte finns att tillgå någon annanstans i kommunen."

Familjecentralen

Årets arbetsmiljö

"Varje dag hålls ett kort och intensivt träningspass. Träningspasset ökar cirkulationen i kroppen, stärker muskler och gör att rörligheten ökar. Medarbetarna är piggare under deras samtal, vilket innebär mer koncentration och engagemang på deras besökare."

Familjerådgivningen

Årets ekonomiska resultatförbättring

"Enheten har förbättrat processen - från information kring ansökan till rätt utbetalning till rätt person. Hela personalgruppen har fått koll på processen och möjlighet att bidra kring helheten utifrån sin specifika kompetens. Rättsäker process har uppnåtts och genomförd brukarenkät blev ett kvitto."

Försörjningsstöd

Omsorgsnämnden

Årets utveckling

"Genom förändrad arbetsmetod har brukare fått inflytande över sin vardag genom att den blir mer hanterbar och begriplig. Utåtagerande beteende har minskat kraftigt som i sin tur givit brukaren en mer värdig tillvaro."

Ådala gruppboende

Årets kvalitetsförbättring

"De anammade pratet om arbetshälsan, inkluderade brukarna och började träna tillsammans på Östertäljehälsan . Resultatet har blivit att brukare tränar själva på sin fritid, att de blivit friskare och starkare och lättare klarar av sin vardag och sina arbetsuppgifter."

Gärtuna daglig verksamhet

Årets arbetsmiljö

"Utvecklande av arbetsmetoder kring enskilda med utåtagerande beteende har gjort att tillbud och olycksfall till följd av våld och hot minskat. Situationer med grovt våld har minskat från flera gånger i veckan till i snitt en gång per kvartal. Den enskilde får till följd av den utvecklade metoden en mer värdig och respektfull vardag."

Ådala gruppboende

Äldreomsorgsnämnden

Årets kvalitetsförbättring

"Teamet har utvecklats i raketfart på kort tid. De arbetar med tydlighet i kommunikationen, bemötande och ansvarstagande vad gäller synpunkter och klagomål. Kontinuiteten hos brukaren har blivit bättre, brukaren vet vem som ska komma ifrån arbetslaget."

Järna hemtjänst

Årets arbetsmiljö

"Deras fina människosyn genomsyrar allt arbete, för att göra det bästa för våra medborgare utifrån de resurser och regler som finns. De har utvecklat en gruppkänsla av gemensamt stöd och ansvarstagande som både inspirerar, utmanar och utbildar oss nyanställda så att vi själva vill fortsätta bidra och utveckla oss inom socialt arbete. De tar sig även an att vara mentorer åt praktikanter och inspirerar fler att arbeta socialt"."

Vårdplaneringsteamet

Årets ekonomiska resultatförbättring

"Genom att aktivt arbeta med personalplanering har medarbetare i högre utsträckning än tidigare funnits tillgängliga utifrån brukarnas behov. Det höjer kvaliteten och gagnar brukare och anhöriga. Med glädje, entusiasm, ett nära ledarskap samt tydligt brukarfokus har de arbetat målmedvetet och tydligt ut i organisationen."

Artursbergs korttidsboende

Årets ekonomiska resultatförbättring

"Teamet har arbetat strukturerat och metodiskt med alla områden som rör ekonomi. Medarbetarna har varit delaktiga i både beslut och utformning av rutiner och arbetssätt. Brukare får den tid man har rätt till. Bra bemötande, god kvalitet på utförandet hos brukare. "

Fornhöjdens hemtjänst

Fotnot

I syfte att uppmärksamma medarbetare som har gjort något utöver det vanliga delar social- och omsorgskontoret ut utmärkelser i kategorierna Årets kvalitetsförbättring, Årets utveckling, Årets ekonomiska resultatförbättring och Årets arbetsmiljö. Alla inom kontoret får möjlighet att nominera den verksamhet, enhet, grupp eller team som gjort något för att förbättra och utveckla verksamheten eller som gjort något som förenklar vardagen för våra brukare. En jury går igenom samtliga bidrag och beslutar utifrån ett antal kriterier vilka som tilldelades utmärkelserna.