De friaste och ofriaste i Europa

Som vi nämnt i tidigare artikel rankades Ungern som ett av de länder i EU som är minst fritt. Freedom House, rankar årligen länder genom att gradera deras civila och politiska friheter. Sverige rankades som ett av de topp tre friaste länderna i Europa.

Finland, Norge och Sverige låg i topp, tätt följt utav Nederländerna, Luxemburg och Danmark. Enligt granskningen indelas det insamlade materialet in i civila och politiska friheter. De politiska friheterna som granskas är: valprocesser, politisk pluralism och deltagande samt styrets funktion. I civila friheter inräknas: Yttrandefrihet, organisationsfrihet, rättstatlighet och individuella friheter. Länderna får sen en total poängsumma bedömd utifrån en 0-100 skala. Ju högre poäng desto större frihet i landet.

Finland, Norge och Sverige fick alla 100 poäng, alltså den största möjliga friheten. Nederländerna bedömdes ha 99 poäng, Luxemburg 98 poäng och slutligen Danmark på 97 poäng.

Av de som rankades som mindre fria i Europa, hamnade Ungern längst ned, med 72 poäng. Precis på gränsen mellan vad som Freedom House klassar som ett fritt land. I Freedom House:s granskning påpekas att den nedgående trenden i Ungern kan bero på: "ökade hot mot civilsamhälleliga grupper och oppositionen som har gjort att invånarna mer motvilliga att tala om politiska ämnen.”