Delegation från GREVIO besöker Antivåldcenter

Tisdag den 27 mars besöker en delegation från GREVIO antivåldcenter. GREVIO är en expertgrupp ansluten till Istanbul-konventionen, som är det första juridiskt bindande regionala instrument om våld mot kvinnor i Europa som skrivits under av flera av Europas länder. Under deras besök vill de ta del av hur vi tar ansvar för att arbeta mot mäns våld mot kvinnor.

I maj 2011 öppnades Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet för undertecknande vid ett ministermöte i Istanbul. Konventionen fördömer alla former av våld och beskriver våld mot kvinnor som ett uttryck för historiskt ojämlika maktförhållanden mellan kvinnor och män. Den slår fast att våld mot kvinnor är könsrelaterat på strukturell nivå och att förebygga våld mot kvinnor är avgörande för att uppnå jämställdhet mellan kvinnor och män.

- I Södertälje kommun arbetar vi aktivt och långsiktigt med våld i nära relationer, och har så gjort under en längre tid, säger Kari Rooth, kvinnosamordnare i Södertälje kommun. Att Sverige har skrivit under Istanbul-konventionen har bidragit till ett ökat fokus på europeisk och nationell nivå vilket enbart är positivt. Vårt uppdrag har på så vis fått ökad synlighet vilket är mycket betydelsefullt för kvinnor som utsätts för våld i nära relationer.

Under sitt besök ska delegationen besöka antivåldcenter och prata med medarbetare från kommunens olika verksamhetsområden som på olika vis arbetar med frågor som rör våld i nära relationer. Besöket inleds med den kort övergripande inledning från kvinnosamordnaren, övrig tid ägnas åt dialog.

- Vi tror att det ger större utväxling om experterna träffar våra medarbetare i mindre grupper, säger Kari. Istället för att vardera grupp går upp och kör igenom en presentation kommer vi att ställa upp ämnesstationer dit experterna kan gå för att föra ett samtal med medarbetarna.

Barnet i fokus

För Södertälje kommun är det viktigt att även fokusera på barnet, om det finns, i familjen där det finns våld. Sedan 2012 har Södertälje kommun ett Barnahus dit barn som utsätts för eller bevittnar våld i nära relationer kommer för förhör. Och sedan 2015 har krisstöd knutits till verksamheten, som kliver in direkt efter att ett barn har förhörts i syfte att ge barnet och familjen stöd och hjälp att hantera situationen.

- Istanbul-konventionen fokuserar på mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer, säger Kari, vilket vi arbetar efter och följer. I de fall där det finns barn behöver även barnet få stöd och hjälp, och vi som myndighet behöver skapa lösningar som anpassas efter barnets behov av trygghet och stabilitet. Där har vi i Södertälje genomfört många bra hållbara satsningar och det vill vi lyfta fram när vi träffar delegationen.

Fotnot

GREVIO är en oberoende expert grupp som övervakar att medlemsländerna som skrivit under Istanbul konventionen genomför de insatser som är beslutade. De stater som anslutit sig ska rapportera till expertgruppen om sitt arbete för att tillämpa konventionens bestämmelser. Rapportering sker genom att staterna ska besvara en enkät med frågor.