2018

Familjecentralen fyller 1 år

2018-02-13

Ett år har gått sedan portarna för första gången slogs upp. Sedan dess har verksamheten byggt upp en populär och välbesökt plats dit föräldrar och barn kommer för att besöka öppna förskolan, gå kurs i föräldraskap, få stöd och vägledning och träffa andra föräldrar.

- Det är med stor glädje jag har sett hur verksamheten har blommat upp sedan vi öppnade, säger Eva Olanders, projektledare. Vi har idag i genomsnitt 350 besök i månaden, en siffra som hela tiden ökar. Det känns verkligen roligt – vi behövs.

Södertälje kommun driver Familjecentralen tillsammans med Capio Wasa vård- och barnavårdcentral. Här samarbetar barnmorskemottagning, barnavårdscentral, socialtjänst och öppen förskola men ibland kan även annan verksamhet finnas här som till exempel tandvård och bibliotek. Verksamheten har ett förebyggande och stödjande uppdrag som riktar sig till föräldrar och barn, med ett hälsoinriktat och psykosocialt perspektiv.

- Vår utgångspunkt är att stärka föräldrarna i sin roll, berättar Eva, eftersom vi vet att det i sin tur främjar barnets hälsa och trygghet. Det är ofta omvälvande att bli förälder, och vi kan bidra med stöd och kunskap om barns hälsa och utveckling och synliggöra de olika former av social service som samhället erbjuder. Samtidigt kan föräldrarna träffa andra föräldrar som till exempel är föräldralediga och bygga upp egna nätverk utanför vår verksamhet.

Samverkan skapar förutsättningar för helhet

Familjecentralens lokaler ligger i Geneta Centrum, mödra- och barnavårdcentralen i Capio Wasas lokaler och kommunens del i lokaler i andra änden av centrum. Närheten till varandra underlättar i arbetet men framförallt gör den att samarbetet mellan organisationerna stärks. I grunden har de olika yrkesgrupperna olika huvudmän vilket är en utmaning när det kommer till att skapa team och gränsöverskridande samverkan. Just närheten till varandra bidrar till snabba och enkla vägar.

- Vårt gemensamma fokus i samarbetet är barnet, och att arbeta utifrån en helhetssyn utifrån barnets resa fram till skolan, berättar Eva. Genom den samsynen får vi en naturlig ingång i vårt uppdrag samtidigt som våra roller renodlas utifrån våra respektive professioner och ju mer vi träffas och ju mer kunskap vi får av varandras kompetenser desto mer ökar möjligheten till samverkan. På så vis blir också stödet till föräldrarna mer heltäckande.

- När det är så nära mellan oss är det enkelt att ge de där extra fem minuterna och faktiskt gå med föräldern till respektive enhet, för somliga kan den extra omtanken vara det som behövs för att de ska komma till vår verksamhet.

Öppna förskolan är basen i samverkan

Navet i familjecentralen är den öppna förskolan, en träffpunkt dit föräldrar och barn kan komma för att ta del av olika aktiviteter. För verksamheterna som är engagerade i familjecentralen blir mötesplasten den arena dit man förlägger olika typer av stödjande och förebyggande aktiviteter, till exempel föräldrautbildning, babymassage, babycafé eller att bjuda in familjerådgivningen för information och samtal. Samtidigt är det viktigt att stimulera till föräldrarnas delaktighet kring aktiviteterna.

- Oavsett var föräldern befinner sig i sitt föräldraskap är vårt mål att vara öppen för alla och uppmuntra till att de tar egna initiativ både i sin relation till barnet och till innehållet i verksamheten. Det inte bara stärker dem i sin roll utan ger dem en trygg bas att fortsätta växa ifrån, berättar Eva. Vi finns i bakgrunden, som stöd och coach, vägvisare kan man säga.

En möjlighet att bryta ned sociala gränser – och samspela

Ett mål som familjecentralen har är att bidra till integration. Öppna förskolan gör det möjligt för nyinflyttade att träffa andra, knyta kontakter, utbyta erfarenheter och öva på språket. Det som binder dem samman är just föräldraskapet.

- Här kan föräldrar träffas oavsett socioekonomisk grupp eller språk, och vara del i en verksamhet, säger Eva.

- För någon som är nyinflyttad kan det sociala stödet vara helt avgörande för hur de tar sig in i samhället. Till exempel finns det kulturella skillnader och olika lagstiftning som kan skapa osäkerhet hos någon som är nyinflyttad i Sverige. På familjecentralen kan föräldrar lära sig genom att själv delta och träffa andra föräldrar för att diskutera och ställa frågor.

- För oss är den insikten en drivkraft i vårt arbete. Att få följa med på en förälders resa från första besöket till dem känner sig mogna, eller att barnet har nått skolålder, är en ynnest.

Vill du besöka Familjecentralen i Geneta? Här hittar du dem: