Fire ban in other languages

Information about the fire ban in Arabic, English, Finnish, French, Russian, Spanish, Swedish and German.

Arabic

حظر إشعال النار

 لقد قرر المجلس الإداري للمحافظة، بناء على نصيحة خدمات الإنقاذ الثلاث في المحافظة، فرض حظر على إشعال النار في كافة 

أرجاء محافظة ستوكهولم، وذلك أخذًا بعين الاعتبار مخاطر الحريق العالية للغاية في الغابات والأراضي. 

 

إن حظر إشعال النيران يعني أنه من غير المسموح لك

 

- استخدام شعلات اللهب في الهواء الطلق

- إشعال النيران أو الشواء في الغابات والأراضي أو في الأماكن العامة. وينطبق الحظر أيضًا على المواقد 

المخصصة وأماكن الشواء على الأراضي العامة، مثل مناطق الاستحمام والحدائق العامة

- استخدام المواقد المتنقلة أو الشوايات المخصصة للاستخدام مرة واحدة

 

تذكر أنك مسؤول دائمًا عن السلامة.

English

Fire ban

On the advice of Stockholm County's three rescue services, the County Administrative Board (Länsstyrelsen) has decided to impose a fire ban in the whole of Stockholm County because of the prevailing extremely high risk of fire in forests and in the countryside.

The fire ban means you MUST NOT

 • use any open flame outdoors
 • light a fire or barbecue grill in forests or in the countryside or in any public place. The ban also applies to open fire/barbecue facilities that have been provided in public places, such as at bathing places or in parks
 • use any camping stoves or disposable barbecue grills

Remember that safety is always your responsibility.

Finnish

Tulentekokielto

Lääninhallitus on pelastuspalveluviranomaisten kehotuksesta päättänyt kieltää avotulen sytyttämisen koko Tukholman läänissä erittäin korkean metsä- ja maastopalovaaran vuoksi.

Tulentekokielto tarkoittaa, että ET saa

 • sytyttää avotulta ulkona
 • sytyttää tulta tai grillata metsässä, maastossa tai yleisillä paikoilla. Kielto koskee myös yleisillä paikoilla, kuten esimerkiksi uimarannoilla tai puistoissa olevia, varta vasten tulentekoon tarkoitettuja tulisijoja tai grillauspaikkoja.
 • käyttää pieniä kenttäkeittimiä tai kertakäyttögrillejä.

Muista, että olet aina itse vastuussa turvallisuudesta.

French

Interdiction d'emploi du feu

Sur les conseils des trois services de secours du département, la préfecture a édicté l'interdiction d'emploi du feu sur l'ensemble du territoire du département de Stockholm en raison des risques extrêmement élevés de feu de forêt et végétation.

En vertu de cette décision, il est interdit de

 • utiliser des flammes nues en extérieur
 • faire du feu ou des barbecues dans la nature ou un lieu public. L'interdiction concerne également les foyers et barbecues aménagés sur des terrains publics, par ex. plages et parcs
 • utiliser de petites cuisines mobiles ou des barbecues jetables

Soyez vigilant et responsable, il en va de la sécurité de tous.

Russian

Запрет на разведение огня

Управление лена, по совету его трёх служб спасения, приняло решение о запрете на разведение огня во всём лене Стокгольм по причине экстремально высокого риска возникновения пожара в природной среде.

Запрет на разведение огня означает, что НЕЛЬЗЯ

 • использовать открытый огонь вне помещений
 • разводить огонь или использовать гриль на природе или в общественных местах. Запрет касается также специальных мест для разведения огня и использования гриля в общественных местах, таких как, например, пляжи и парки
 • использовать походные мини-кухни или одноразовые грили

Не забывайте о том, что безопасность — это всегда Ваша ответственность.

Spanish

Prohibición de encender fuego

El gobierno civil, a sugerencia de los tres servicios públicos de socorro de la provincia, ha decidido la prohibición de encender fuego en toda la provincia de Estocolmo en virtud del elevado riesgo de incendio en bosques y suelos.

La prohibición de encender fuego implica que usted NO puede

 • utilizar llama abierta fuera de la casa
 • hacer fuego o asar en el bosque o el suelo o en lugares públicos. La prohibición rige también para fogones y lugares para asar en terrenos públicos preparados, por ejemplo, en playas y parques
 • utilizar pequeñas cocinas de campaña o barbacoas o parrillas de un solo uso

Tenga en cuenta que siempre es usted quien asume la responsabilidad de la seguridad.

Svenska

Eldningsförbud

Länsstyrelsen har på inrådan av länets tre räddningstjänster beslutat om eldningsförbud i hela Stockholms län med hänsyn till extremt hög brandrisk i skog och mark.

Eldningsförbud innebär att du INTE får

 • använda öppen låga utomhus
 • elda eller grilla i skog och mark eller på allmän plats. Förbudet gäller även iordninggjorda eldstäder och grillplatser på offentlig mark, exempelvis badplatser och parker
 • använda små fältkök eller engångsgrillar

Tänk på att det är alltid du som bär ansvaret för säkerheten.

German

Feuerverbot

Auf Anraten der drei Rettungsdienste des Bezirks hat die Bezirksverwaltung ein Feuerverbot in ganz Stockholm beschlossen, das ein extrem hohes Brandrisiko in Wald und Land berücksichtigt.

Feuerverbot bedeutet, dass Sie NICHT

 • offene Flamme im Freien benutzen dürfen.
 • Kochen oder Grillen in Wäldern oder öffentlichen Bereichen dürfen. Das Verbot gilt auch für benutzerdefinierte Kamine und Grillplätze auf öffentlichen Flächen, wie zum Beispiel Badebereiche und Parks.
 • das Verwenden von kleine Feldküchen oder Einweggrills ist auch verboten.

Beachten Sie, dass Sie immer für die Sicherheit verantwortlich sind.

(Källa: Södertörns Brandförsvarsförbund, www.sbff.se)