Fokus på våldsutövare i Länsstyrelsens nylansering av kampanjen Välj att sluta

Visste du att bara 3,9 procent av våldet som sker i nära relationer anmäls till polisen, och av dem är det ytterst få som leder till åtal och fällande dom? Och trots att samhället lägger cirka 13 miljarder kronor på att motarbeta mäns våld mot kvinnor så är våldet ett fortsatt stort problem? Och för att åstadkomma en långsiktig förändring krävs det att de personer som utöver våld slutar?

Därför satsar Länsstyrelsen i Stockholm, tillsammans med andra aktörer, nu på att få de som brukar våld att självmant söka hjälp för att förändra sitt beteende, med initiativet Välj att sluta.

Idag fokusera mycket av arbetet inom området våld i nära relationer på att ta hand om och skydda personer som blivit utsatta för våld. Men för att åstadkomma en långsiktig förändring krävs att den som utövar våldet slutar. Därför riktar sig kampanjen Välj att sluta direkt till personer som utövar våld mot sin partner, men som aldrig hamnat i rättssystemet, att det går att ändra ett våldsamt beteende och att de kan få hjälp och stöd för att göra det.

På hemsidan valjattsluta.se finns information om var du kan vända sig för att få hjälp att ändra ett våldsamt beteende.

Södertälje kommun erbjuder stöd och behandling

I Södertälje kommun kan våldsutövare få hjälp och stöd.

- Det är jätteviktigt att utveckla insatser för de som utövar våldet och att män som vill ha hjälp med sitt våldsamma beteende faktiskt har någonstans att ta vägen, säger Kari Rooth, samordnare för kvinnofrid och våld i nära relationer i Södertälje kommun. I Södertälje kommun har vi mansmottagningen dit män som önskar hjälp att komma ifrån ett våldsamt beteende kan vända sig, säger Kari. Där arbetar två kuratorer som erbjuder råd och stödsamtal i syfte att bryta beteendet.

Givetvis erbjuder vi stöd och skydd för den som utsätts för våld och till barn.

- Personer som blir utsatta för våld i nära relationer kan vända sig till relationsvåldscenter för hjälp och stöd, fortsätter Kari. Här arbetar socialsekreterare som utreder och gör skyddsbedömningar och kuratorer som erbjuder stödsamtal och gruppverksamhet.

- Det är viktigt att uppmärksamma barn som på olika sätt kommer i kontakt med våld i hemmet eftersom det påverkar dem på olika sätt. Vi har sedan fem år tillbaka ett barnahus, som tar emot barn upp till 18 år som misstänks ha blivit utsatta för misshandele eller bevittnat våld i hemmet. Det som är så speciellt med barnahus är att barnet är i centrum för utredningsprocessen, och istället för att barnet slussas runt mellan olika myndigheter samlas berörda instanser (socialtjänst, polis, rättsväsendet) på barnahus. Vi har också ett krisstöd kopplat till barnahus som tar vid efter förhör och arbetar såväl med barnet som med föräldrarna.