Goda resultat för socialtjänsten barn och ungdom i årets brukarundersökning

I Södertälje får ungdomar och vuxna bra bemötande av personalen inom socialtjänsten barn och ungdom och upplever att det är enkelt att förstå den information man får. Det framgår av brukarundersökningen Nationell brukarenkät barn och ungdom som genomfördes under hösten.

82 procent av de vuxna svarande uppger att de är nöjda med det stöd de fått av personalen inom socialtjänsten. De uppger också att socialsekreteraren visar stor förståelse för deras situation och att informationen som lämnas är enkel att förstå. Dessutom upplever de att de själva fått vara med och påverka vilken typ av hjälp man fått.

- Det är oerhört glädjande att så många känner att de får bra stöd och hjälp från oss, säger Ulrika Hallensjö, verksamhetsutvecklare på barn och ungdom i Södertälje kommun. Flera svaranden har också uppgett att de har en positiv bild av oss vilket gör oss både stolta och glada, det är en utmaning att det finns en retorik kring vår verksamhet som är svår att bryta igenom. Men det går!

Ungdomar vill vara mer delaktiga

85 procent av de unga svarande upplever att situationen har förbättrats sedan de fick kontakt med socialtjänsten och att det är enkelt att nå oss. Däremot upplever endast drygt hälften att de kunnat vara med och påverka hjälpen de fått.

- Det tar vi till oss, säger Ulrika. Under 2018 kommer vi arbeta aktivt med att i större utsträckning öka ungdomars känsla av delaktighet i det stöd som erbjuds, det är en prioriterad uppgift för oss. Dessutom vill vi få fler att svara på enkäten eftersom det ger oss en än mer rättvisande bild.

- Den här formen av återkoppling är jätteviktig för oss, den hjälper oss att identifiera förbättringsområden och att utveckla vår verksamhet. Kvaliteten i verksamheten uppstår ju i mötet mellan oss och den som vårt stöd är till för, därför vill vi involvera dem.