2018

Lindarna kan räddas när p-garage anpassas

2018-05-29

ByggVesta har i dialog med kommunen ändrat utformningen av hyreshusets p-garage på Orionkullen vilket gör att alla de åtta lindarna vid Gamla flickskolan kan räddas. Beslut ska fattas av stadsbyggnadsnämnden i juni.

Tidigare i vår skulle arbetet med de 67 hyreslägenheterna på Orion ha påbörjats. Dispensen från biotopskydd som Länsstyrelsen tidigare beviljat behövde dock förnyas, vilket man också lämnade in en ansökan om. Men för att inte förlora värdefull tid i arbetet samt för att kunna rädda lindarna har byggherren ByggVesta nu justerat utformningen av garaget. Antalet platser i det planerade garaget blir nu något färre, men uppfyller fortfarande kommunens parkeringsstrategi genom att de boende bland annat erbjuds bilpool och cykelpool. Detta möjliggör att alla lindar kan räddas.

- Jag har fått många synpunkter om lindarna och är oerhört glad att de nu kan bli kvar, samtidigt som parkeringslösningen blir bra och väl i linje med antalet garageplatser vid andra byggen. Den blir stadsmässig och modern. Detta ligger också helt i linje med den parkeringsstrategi som Södertälje kommun beslutade om i maj 2016, säger Stadsbyggnadsnämndens ordförande Håkan Buller.

En konsultation med en av Sveriges främsta trädexperter har visat att den ändrade parkeringslösningen ger lindarna möjlighet att överleva. För att säkerställa att lindarna inte skadas vid byggnationen kommer ByggVesta nu att ta fram en särskild trädskyddsprojektering.

- Vi har hela tiden haft en dialog med ByggVesta om projektets utmaningar. En viktig faktor har varit att vi har en gällande detaljplan att förhålla oss till, och den har vi inte vikit ifrån. Samtidigt har både kommunen och ByggVesta varit inriktade på att komma till ett genomförande och fört kontinuerliga samtal, säger Håkan Buller.

Konkret innebär detta att Stadsbyggnadsnämnden vid sitt sammanträde i juni kommer få ta ställning till ett reviderat förslag till bygglov.


Vad händer nu?

ByggVesta har lämnat in en reviderad bygglovsansökan. Stadsbyggnadsnämndens presidium informerades om detta under tisdagen. Beslut fattas vid nämndens sammanträde den12 juni.

Den preliminära tidplanen är att ByggVesta kommer att påbörja det större arbetet med spontning efter sommaren. Redan nu sker en del arbete med schaktning och sanering.

Läs mer om hyresrätterna här.