Lyckad workshop om framtidens anhörigstöd – flera goda idéer startar upp inom kort

Södertälje kommun bjöd tillsammans med Nestor FoU in till en workshop med fokus på hur kommunen kan utveckla stödet till den som vårdar eller hjälper en anhörig till följd av hög ålder, långvarig sjukdom eller funktionshinder. Eftermiddagen fylldes av spännande diskussioner mellan anhöriga, politiker, tjänstemän samt representanter från organisationer och resulterade i många goda förslag.

Bild på workshop anhörigstöd.

- Det var en mycket givande dialog, säger Pernilla Andreason, chef för myndigheten för äldre och personer med funktionsnedsättning. Jag är särskilt glad över att få möjlighet till ökad insikt i vad anhöriga har för behov av och önskemål kring stöd och hjälp för att både vilja och orka fortsätta vårda sin närstående, så vi kan utveckla våra insatser på bästa sätt.

Samtliga deltagare på workshopen var överens om att grunden för att anhörigvårdare ska känna sig trygga är att omsorgen som ges har god kvalitet. Det efterfrågas också bättre vägledning rörande vad det finns för stöd och hjälp att få och utveckling av mötesplatser dit anhöriga kan vända sig för stöd från varandra och utbyte av erfarenheter. Dessutom finns önskemål om att erbjudas stöd i ett tidigare skede, och hjälp med motivation att ta emot eventuella insatser.

- Glädjande nog har vi redan ett par insatser på gång, fortsätter Pernilla. Till sommaren startar vi en uppsökande verksamhet så att anhörigvårdare ska nås i ett tidigt skede. Vi är i rekryteringsfas nu. Därtill har vi precis påbörjat ett arbete med att utveckla vår information på vår webbplats, i syfte att förbättra både innehåll och ännu tydligare informera om vilket stöd och service vi som kommun kan erbjuda.

Alla goda idéer och förslag från workshopen har sammanställts och ska presenteras för äldreomsorgsnämnden inom kort. Därefter fattas beslut om det fortsatta arbetet.