Majoritetens prioriteringar och förslag till nämndfördelning presenterade

Idag presenterade majoriteten i Södertälje kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centern och Kristdemokraterna, sina gemensamma politiska prioriteringar för den kommande mandatperioden. Dessutom presenterades ett förslag på fördelning av ordförandeuppdrag i nämnder och styrelser.

Prioriteringar

Barn och ungas uppväxtvillkor

 • Behålla, rekrytera och utveckla skickliga lärare, fritidspedagoger, förskollärare och skolledare
 • Stärka och utveckla Södertälje kommuns fritidsverksamhet
 • Att Södertälje ska vara den kommun i Stockholmsregionen som ger barn och unga bäst möjligheter att syssla med kultur och idrott under sin uppväxt
 • Ta ett samlat grepp för att stärka gymnasieskolan
 • Stärka tidiga insatser för barn i behov av skyddsnät
 • Göra familjecentralen i Geneta permanent och bygga ut fler familjecentraler
 • Utveckla offentliga rummet för barn genom säkra trafikmiljöer och bättre lekmöjligheter

Värdigt åldrande och en aktiv framtid för äldre

 • Bygga ut antalet platser i vård- och omsorgsboenden samt bygga minst ett nytt så kallat mellanboende
 • Möjliggöra för äldre att få sin äldreomsorg/hemtjänst på sitt eget språk oavsett om det är svenska, arabiska, assyrisk/syrianska, polska eller finska
 • Förbättra personalens arbetsvillkor och möjligheter till kompetensutveckling och friskvård
 • Se positivt på externa aktörer inom äldreomsorgen i Södertälje som ett komplement till verksamheten i egenregi.

Attraktiva Södertälje

 • Ge exportindustrin förutsättningar att utvecklas och stärka Sveriges handelsnetto
 • Utveckla kvaliteten på kommunens service till företagen och ge möjligheter för näringslivet att växa genom företagsmark i attraktiva lägen.
 • Etablera Södertälje som växande och attraktiv högskoleort
 • Fortsätta samhällsplaneringen med sikte på 20 000 nya bostäder med en blandad och hållbar stadsmiljö med butiker, samhällsservice, kollektivtrafik och grönområden
 • Stärka den kommunala närvaron i kommundelarna
 • Investera i att ge alla kommunens invånare och företag möjlighet till bredband under mandatperioden
 • Fortsätt investera för levande och attraktivt centrum i Södertälje och kommundelarna Järna, Hölö-Mörkö, Vårdinge-Mölnbo och Enhörna

Miljö och klimat

 • Utveckla det strategiska miljö- och klimatarbetet i kommunen. Där en utgångspunkt är FN:s globala hållbarhetsmål och Sveriges nationella miljömål
 • Att Södertälje ska fungera som en nod för hållbar livsmedelsutveckling med små och medelstora företag inom hållbar livsmedelsförsörjning och förädling
 • Investera för att Himmerfjärdsverket ska klara framtidens krav samt även ha kapacitet att ansluta ytterligare delar av Södertälje till ett toppmodernt reningsverk
 • Genomföra ytterligare åtgärder kring våtmarker, dagvattenhantering, dammar, grundvatten och den ekologiska statusen i sjöar och vattendrag
 • Ställa om fordonsflottan för att minska klimatpåverkanInvestera för att underlätta och öka cyklandet
 • Utveckla kollektivtrafiken genom bland annat nya stombusslinjer, bättre busstrafik på landsbygden, tågstopp i Hölö och utveckling kring de befintliga pendeltågsstationerna

Fördelning av nämndsuppdrag

Kommunstyrelsen/koncernstyrelsen: Socialdemokraterna

Enhörna: Socialdemokraterna

Hölö: Centerpartiet

Järna: Miljöpartiet

Kultur- och fritidsnämnden: Kristdemokraterna

Miljönämnden: Miljöpartiet

Mölnbo: Centerpartiet

Omsorgsnämnden: Kristdemokraterna

Socialnämnden: Socialdemokraterna

Stadsbyggnadsnämnden: Socialdemokraterna

Tekniska nämnden: Centerpartiet

Utbildningsnämnden: Socialdemokraterna

Äldreomsorgsnämnden: Socialdemokraterna

Fördelning av styrelseuppdrag

Kommunstyrelsen/konsernstyrelsen: Socialdemokraterna

Södertälje Hamn: Kristdemokraterna

Telgebostäder/Telge Hovsjö: Socialdemokraterna

Telge Energi: Kristdemokraterna

Telge Fastigheter: Miljöpartiet

Telge Inköp: Miljöpartiet

Telge Nät: Centerpartiet

Telge Tillväxt: Socialdemokraterna

Telge Återvinning: Miljöpartiet

Tom Tits Experiment: Kristdemokraterna

Det formella beslutet om fördelning av ordförandeuppdrag i nämnder och styrelser fattas av kommunfullmäktige den 17 december.