2018

40 procent av hemtjänsten utan klagomål visar ny uppföljning

omsorgspersonal med en äldre man

2018-10-15

Synpunkter och klagomål på hemtjänsten har inkommit till sju av kommunens hemtjänstområden samtidigt som fem områden helt saknar klagomål. Inom äldreomsorgens uppföljning kommer kommunen därför att titta på vad det beror på och vad vi kan lära oss av de områden som uppvisar frånvaro av synpunkter och klagomål.

För tidsperioden 1 juni till 1 oktober 2018 har det inkommit 49 synpunkter och klagomål från 7 resultatenheter. 32 rörande brister i utförandet av insatsen och 15 om brister i bemötandet. Samtidigt ser vi fem resultatenheter inte fått in synpunkter och klagomål alls. Den kommunala hemtjänsten i Södertälje kommun består av tolv resultatenheter inklusive dagverksamhet och nattpatrull.

Lina Enhörna var ju bland de fem som inte hade några inkomna synpunkter och klagomål för perioden. I socialstyrelsens öppna jämförelser ser vi t.ex. att brukarna uppger har höga värden på bemötande och förtroende från Lina Enhörna hemtjänst personal med 100 % nöjda brukare. Sammantaget är 89 %. nöjda med hemtjänsten i Lina Enhörna i jämförelse med 88 % nöjdhetsgrad för riket.

En hypotes kulle kunna vara att gott bemötande från personalen leder till högt förtroende från brukarna och därmed färre klagomål på hemtjänsten. Ett alternativt samband med de fem hemtjänstområden som saknar klagomål är att 82 % av de brukare som har hemtjänst från ovannämnda resultatområden anser att personalen tar hänsyn till deras åsikter och önskemål.

En annan hypotes till att klagomålen är få kan vara att processen för att ta emot klagomål inte fungerar som tänkt. Inom äldreomsorgens uppföljning kommer kommunen därför att titta på vad det beror på och vad vi kan lära oss av frånvaron av synpunkter och klagomål.

Hemtjänsten ska ta emot och utreda klagomål och synpunkter på verksamhetens kvalitet från brukare och deras närstående. Det kan handla om synpunkter på verksamheten och hur den bedrivs samt förslag till förbättringar. Hemtjänsten ska ta emot, dokumentera, återkoppla och följa upp klagomål och synpunkter som har inkommit

Klagomål och synpunkter är en viktig del i hemtjänstens förbättringsarbete och kvalitetsutveckling. När klogomål eller synpunkter inkommer ska verksamhetens ledning hantera och bedöma vilka åtgärder som kan sättas in samt återkoppla till den som har lämnat klagomål eller synpunkt. Synpunkter och klagomål ska sparas och sammanställas för att ge ledningen en översikt av behov av utveckling. Antalet synpunkter och klagomål sammanställs årligen och redovisas i bokslut.