Missbruks- och beroendevården i Södertälje enligt Socialstyrelsens öppna jämförelser 2017

Personer som bor i Södertälje kan vända sig till socialtjänsten för att få stöd och behandling vid problem med missbruk, beroende eller psykisk ohälsa. Statistik om typ av insatser rapporteras in till Socialstyrelsen som sammanställer uppgifterna i öppna jämförelser för socialtjänsten som släpptes nyligen.

Här bedöms även hur kommunerna når upp till de nationella riktlinjerna inom sina verksamhetsområden.

Missbruks- och beroendevården i Södertälje har delar som både når de nationella riktlinjerna och delar som inte fullt ut når upp till dem. Av Socialstyrelsens sammanställning framgår att alla klienter i Södertälje erbjuds en kunskapsbaserad individuellt stöd i integrerade team. Kommunen ger också ett bra stöd för närstående till personer med missbruk och beroende. Södertälje är även en kommun där organisationer som företräder brukarnas intressen kunnat påverka överenskommelsen med landstinget, något som förbättrats från förra sammanställningen 2016.

Väntetiden för nya besök har försämrats från 2016 då tid för första besök var tre dagar mot dagens fyra till sju dagar. Orsaken kan vara att ärendena blivit mer komplexa och omfattande. Södertälje kommun kan enligt sammanställningen också bli bättre på att utveckla stödet till enskilda brukare genom systematisk uppföljning för unga vuxna och klienter 65 år eller äldre.