Nu är samrådet igång!

Samrådet om förslaget "Södertälje stadskärna 2009 - 2029 - program för en hållbar stadsutveckling" pågår 15 september - 15 november. En tillhörande utställning i Stadshuset pågår under samma tid.

Utställningen ger södertäljeborna möjlighet att studera förslaget närmare och prata med de tjänstemän och politiker som deltagit i arbetet.

I sitt invigningstal betonade stadsbyggnadsnämndens ordförande Staffan Norberg att det nya förslaget utgår från Södertäljes historiska erfarenheter och att inspiration hämtats från en rad svenska städer som lyckats stärka sin attraktionskraft bland såväl den egna befolkningen som besökare. Nu vill stadsbyggnadsnämnden ha synpunkter inför sitt ställningstagande.

Förslaget innehåller ca 2 000 attraktiva bostäder och 19 000m2 lokaler i centrala Södertälje, samtidigt som vattenytor bevaras och gröna stråk utvecklas.

Under samrådstiden är alla södertäljebor välkomna att lämna synpunkter på förslaget. Enligt plan- och bygglagen, PBL, måste alla synpunkter lämnas in skriftligt under samrådstiden för att beaktas. Samrådet ger södertäljeborna möjlighet att påverka förslagen.

Inkomna synpunkter sammanfattas och besvaras i en samrådsredogörelse som kommer att vara en bilaga till programmet. Programmet och inkomna synpunkter kommer efter samrådet att behandlas av stadsbyggnadsnämnden innan programmet slutligen antas av kommunfullmäktige. Detta beräknas ske under 2010.

Mer information:
Staffan Norberg, stadsbyggnadsnämndens ordförande, 08-523 037 21
Helena Schnackenburg, kommunikatör, 08-523 037 58