Politikerarvoden höjs från 1 januari 2007

På grund av att de kommunala förtroendeuppdragen kräver större tidsåtgång har kommunstyrelsen beslutat att höja arvodena för nästa mandatperiod. Höjningen varierar efter uppdragens karaktär.
Ordförandena i de större nämnderna ersätts för uppdrag på halv-, trekvarts- och heltid. Bakom beslutet finns en total politisk enighet.
Fritidspolitiker De får en höjning med 180 kr, (0,4 %) för sammanträden i nämnder, kommunfullmäktige mm. Det blir 2,5 % av inkomstbasbeloppet, IBB (44 500 kr år 2006) dvs 1110 kr. För sammanträden i utskott m.m blir det en höjning till 0,9 % eller 1,4 % av IBB beroende på hur långvarigt sammanträdet är. Det motsvarar 400 kr respektive 620 kr. Från årsskiftet får de dessutom lägga 5 dagar mot tidigare 3 på enskilt studiebesök på en kommunal verksamhet. Inom ramen för dessa dagar kommer även möjlighet att ges till att delta partivis i budgetsamråd.
Ordföranden Ordförandena i de större nämnderna som utbildnings-, social- och arbetsmarknads- samt äldreomsorgsnämnden har fått mer tidskrävande uppdrag. Utbildningsnämnden får därför en ordförande på heltid, social- och arbetsmarknadsnämnden en på trekvartstid och äldreomsorgskontoret en på halvtid. De förväntas att gå ner motsvarande i arbetstid för att kunna sköta sitt politiska uppdrag på dagtid.
I de åtta medelstora nämnderna får ordförandena på samma grunder ett totalarvode på 25 % av IBB, det vill säga 11 125 kr/månad. Samtidigt mister de rätten till sammanträdesarvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst. Berörda förtroendevalda ska under ett år i taget kunna välja mellan det gamla arvodessystemet och det nya systemet med månadsarvode.
När det gäller 1:e och 2:e vice ordförande i de tre ”största” nämnderna ökar den fasta arvodesdelen till 8 % av IBB, dvs 3560 kr/månad. För de medelstora nämnderna är motsvarande siffra 5 % dvs 2225 kr/månad.
Kommunalråd Heltidsengagerade kommunalråd har precis som tidigare endast rätt till kommunalrådsarvode. Kommunstyrelsens ordförande har idag ett arvode på 125 % av IBB, dvs 55 600 kr. Annat kommunalråd har 110 % av IBB, oppositionsråd (halvtid) har 55 % av IBB.
Arvodena indexregleras utifrån basbeloppet som årligen fastställs av regeringen.
För ytterligare information Informationschef, Helena Reinhagen Södertälje Kommun Tel: 08 - 550 224 50