Skolinspektionen om förskola och fritidshem i Södertälje kommun

Skolinspektionens senaste tillsyn av förskolans och fritidshemmens verksamhet i Södertälje kommun visar att Södertälje kommun bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete och att fritidshemmen i de flesta avseenden uppfyller skollagens krav på utveckling och lärande. Dock måste kötiden för plats i förskolan kortas och dokumentationen av fritidshemmens verksamhet behöver förbättras.

Skolinspektionens senaste tillsyn av förskolans och fritidshemmens verksamhet i Södertälje kommun visar att Södertälje kommun bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete avseende skolans verksamhet och att fritidshemmen i de flesta avseenden uppfyller skollagens krav på att stimulera utveckling och lärande. Dock måste kötiden för plats i förskolan kortas och dokumentationen av fritidshemmens verksamhet behöver förbättras.

Förskolan
Skolinspektionens senaste tillsyn av förskolans verksamhet i Södertälje kommun visar att Södertälje kommun bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete som utgår från läroplanens mål. Kommunen har vidtagit en rad åtgärder för att förbättra verksamheten.
Tillsynen visar att förskolorna i Södertälje kommun uppfyller författningarnas krav inom alla områden utom avseende erbjudande av plats i förskolan inom fyra månader. Idag erbjuds barn, i flera fall, plats i förskolan efter längre väntetid än så. Enligt skolinspektionen måste detta åtgärdas.

- Vi är mycket glada över Skolinspektionens positiva rapporter. Självklart ska vi åtgärda det som brister, säger Peter Fredriksson, utbildningsdirektör på Utbildningskontoret vid Södertälje kommun.

Fritidshem
Skolinspektionens senaste tillsyn av fritidshemmens verksamhet i Södertälje kommun visar att Södertälje kommun i de flesta avseenden uppfyller skollagens krav på att stimulera utveckling och lärande samt erbjuda en meningsfull fritid för eleverna. Dock framgår det av tillsynen att dokumentationen av fritidshemmens verksamhet behöver förbättras.

Eftersom Södertälje kommun i övrigt har ett väl fungerande systematiskt kvalitetsarbete, där fritidshemmens verksamhet är en del, betraktas bristen som ringa.

- Vi ska se till så att kötiden för plats i förskolan kortas och dokumentationen av kvalitetsarbetet för fritidshemmen förbättras, säger Peter Fredriksson.

För mer information, kontakta: Peter Fredriksson, utbildningsdirektör, Utbildningskontoret,
telefon 076-64 05 27, Peter.Fredriksson@sodertalje.se
Henri Pagot, pressekreterare, Kommunikationsavdelningen,
telefon 076-720 01 45,henri.pagot@sodertalje.se