Södertälje kommun backar i ny NKI-mätning

Idag presenterade Sveriges kommuner och landsting, SKL, och Stockholm Business Alliance, SBA, den senaste mätningen för Nöjd-Kund-Index, NKI. Rapporten är en sammanställning av resultaten från en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning gentemot företag. Årets siffror visar att Södertälje kommun får ett sämre resultat jämfört med de senaste åren.

– För första gången på fyra år upplever företagare att vår service och bemötande går nedåt, säger Aydin Aho, tf näringslivschef på Södertälje kommun. Jag tar detta på stort allvar, och när vi får tillgång till den detaljerade rapporten kan vi analysera vad som döljer sig bakom siffrorna och vad vi behöver förbättra.

Enligt rapporten sänker Södertälje kommun 2016 års medelvärde på 69 till ett medelvärde på 63 för 2017, ett betyg som motsvarar godkänt i undersökningen. Medelvärdet är en sammanställning av värdet från de sex myndighetsområdena brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd.

Enligt undersökningen ökar företagares nöjdhet med Södertälje kommuns myndighetsutövning inom miljö- och hälsoskydd. När det gäller serveringstillstånd ligger värdet över snittet för Sveriges kommuner, och för området markupplåtelser följer Södertälje snittet. De områden som har sjunkit mest är livsmedelskontroll och bygglov.

– Det är tråkigt att den positiva trenden är bruten, nu är det upp till oss att analysera de bakomliggande orsakerna till nedgången och sätta in rätt åtgärder, säger samhällsbyggnadsdirektör Homan Gohari. Sedan 2016 har vi fått fler resurser som har gjort det möjligt för oss att strama upp tillsynsärenden. Det kan vara en orsak till de försämrade siffrorna. Idag kräver vi mer av företagen, tillsynsverksamheten har ökat och vi har blivit mer effektiva i vårt myndighetsutövande.

Ett sätt att underlätta för företagare är digitaliseringsarbetet som pågår just nu på Södertälje kommun, inte minst genom nya e-tjänster på bygglovssidan. Fler och bättre e-tjänster ska bidra till att rusta både medborgare, näringsliv och civilsamhälle för framtidens digitala samhälle.

– E-tjänsterna är bara ett exempel på hur vi arbetar långsiktigt med att stärka företagsklimatet i Södertälje, säger Aydin Aho. Nu finns också en företagarportal tillgänglig med information som företagare behöver gällande vår myndighetsutövning. I maj 2018 avslutas en utbildning i service till företag för 95 tjänstemän som arbetar i myndighetsutövning eller har företagskontakter. Den syftar bland annat till att öka kunskapen om Södertäljes näringsliv och att öka förståelsen för näringslivets perspektiv.