Södertäljes nya budget presenterades idag

Majoritetens (Socialdemokraternas, Kristdemokraternas, Centerpartiets och Miljöpartiets) förslag till Mål och budget 2019-2021 presenterades idag på en presskonferens i Stadshuset. Då offentliggjordes också ett antal konkreta prioriteringar i fyra övergripande områden.

Barn och ungas uppväxtvillkor

 • Systematiskt kvalitetsarbete. Södertäljes skolor ska i mycket stor uträckning präglas av kunskap, ordning och språkutveckling.
 • En riktad satsning på förskolan genomförs för att möjliggöra fler skickliga pedagoger i verksamheterna.
 • Förstärkning av biblioteken. Barns och ungas möjlighet att få tillgång till böcker och bibliotek ska stärkas då vi ser språk och läsning som särskilt viktigt.
 • Förstärkning Ung Fritid. Fritidsgårdarna och dess personal fyller en viktig roll. Därför tar vi nu nästa steg i den budgetförstärkning som genomfördes 2018.

Värdigt åldrande

 • Boende. Vi kommer att bygga ut antalet platser i våra vård- och omsorgsboenden och under den kommande mandatperioden bygga minst ett nytt så kallat mellanboende. Vi vill även utreda möjligheterna för byggande av ytterligare seniorbostäder.
 • Personalen är äldreomsorgens viktigaste resurs. Vi genomför därför ett långsiktigt och strukturerat arbete som leds av en styrgrupp, som har inletts under 2018 och ska vidareutvecklas. Det är viktigt att personalen har goda arbetsvillkor, kunskap och utbildning.
 • Mötesplatser. Det är alltför många äldre som drabbas av ensamhet, depression eller annan psykisk ohälsa. För att medverka till att bryta detta vill vi därför utveckla olika mötesplatser som erbjuder äldre möjligheter till samvaro, kultur och andra aktiviteter. Stödet till ideella aktörer som erbjuder olika former av mötesplatser utökas.
 • God och hälsosam mat. En god måltid handlar både om upplevelsen och hur den har tillagats och med vilka råvaror. I Södertälje har vi kommit långt när det gäller arbetet med hållbara livsmedel och hur de tillagas. Vi anser det är angeläget att ytterligare utveckla detta arbete för Södertäljes äldre.

Hållbart samhällsbygge

 • Fortsätta samhällsplaneringen med sikte på 20 000 nya bostäder med en blandad och hållbar stadsmiljö med butiker, samhällsservice, kollektivtrafik och grönområden.
 • Utveckla stadskärnan. Vi är under mandatperioden beredda att fortsätta investera i utveckling av stadskärnan. Utvecklingen av Södertälje Science Park och KTH:s expansion i Södertälje är viktig för industrin inte bara i vår kommun utan i hela Sverige. Resurserna till Södertälje Science Park utökas.
 • Styrgrupp näringslivsarbete. Södertälje kommun ska verka för ett företagsklimat som främjar utveckling, innovation och entreprenörskap med ett aktivt etableringsarbete som är tydligt kopplad till näringslivets förutsättningar.
 • En landsbygdsstrategi ska tas fram för att ytterligare stärka Södertälje kommuns arbete för en levande landsbygd där fler ges möjlighet att leva, bo och driva företag.
 • Järna står under de kommande åren inför en spännande utveckling med fler bostäder och en satsning på att utveckla centrum och Ljungbackens IP som nav för utbildning, idrott och friluftsliv.
 • Vi vill fortsätta utveckla Södertälje som nod för hållbar livsmedelsutveckling.
 • Södertälje ska vara en föregångare i miljöarbetet och för att förstärka detta tillför vi resurser för strategiskt miljöarbete.
 • Södertälje ska i ökad utsträckning bli en cykelkommun. Nuvarande gång- och cykelvägar ska förbättras och kompletteras.

Ordning och trygghet

 • Driva på för ny tunnel/bro. Vi kommer fortsätta att driva att Södertälje ska få en ny passage över och/eller under kanalen. Staten måste ta huvudansvaret för finansieringen, men vi menar att kommunen behöver vara beredda att göra en medfinansiering.
 • Kommunen ska bedriva ett systematiskt arbete för att identifiera och åtgärda otrygga miljöer. Det kan handla om klottersanering, belysning, städning och slyröjning.
 • Genom ordning och reda och styrning i ordinarie system skapar vi bästa möjliga förutsättningar för att kunna genomföra vår politik.
 • Fortbildningsmöjligheter och kompetensutveckling för personalen ska prioriteras. Det är därför av vikt att kompetensförsörjningsplanen implementeras.